ผู้บริหารและพนง. ซีพีเอฟ ร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2566

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมแสดงพลังต่อต้านและจุดยืนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาร่วมประกาศพันธสัญญาต้านโกง แสดงถึงจุดยืนในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาล ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)

งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT? ค้นหาความจริง-ใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานของซีพีเอฟ รวมพลังเดินขบวนพาเหรด และประกาศจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมกับตัวแทนจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมหลายแห่งทั่วประเทศไทยกันอย่างคึกคัก

นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักตรวจสอบภายในและสำนักบริหารความเสี่ยงองค์กร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร สอดคล้องกับปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือซีพี ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประโยชน์ของประชาชน และประโยชน์ของบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการทำธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน จะมีส่วนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร

ซีพีเอฟ ในฐานะสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (โครงการ Collective Action Coalition: CAC) มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันป้องกันความเสี่ยงและโอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งสนับสนุนให้ความรู้แก่คู่ค้าผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้มาตรฐานสากล และประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

“การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืน ยกระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม” นางสาววิภาวรรณ กล่าว