บุญรอดบริวเวอรี่ มอบ “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ปีที่ 38

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 โดยมี นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมเป็นประธาน โดยในปีนี้ ยังคงจำนวนทุนการศึกษาที่ 337 ทุน รวมทั้งสิ้น 8,425,000 บาท ให้แก่นิสิต นักศึกษาใน 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยทุนเรียนทั้งหมดเป็นทุนต่อเนื่อง 4 ปีจนจบการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนคืน ตอกย้ำเจตนารมณ์แห่งการให้ เพื่อตอบแทนสังคมของบุญรอดบริวเวอรี่ ที่ให้ความสำคัญมาตลอด 87 ปีของการดำเนินธุรกิจ

สำหรับนิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุน ต้องมีคุณสมบัติเป็นเด็กที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบริษัท บุญรอดฯ จะเข้าพิจารณาร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยคาดหวังให้เด็กที่ได้รับทุนทุกคน จะนำความรู้และโอกาสที่ได้รับ ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งตลอดเวลา 38 ปีที่ผ่านมา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา” ได้มอบทุนฯรวมแล้วกว่า 8,765 ทุน

โดยสถาบันที่ได้รับมอบทุนมีทั้งสิ้น 22 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ม.ธรรมศาสตร์, ม.นเรศวร, ม.บูรพา, ม.มหาสารคาม, ม.มหิดล, ม.แม่โจ้, ม.รามคำแหง, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.ศิลปากร, ม.สงขลานครินทร์, รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รร.นายเรือ, รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, รร.นายร้อยตำรวจ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า