บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติต่ออายุ ‘ภากร ปีตธวัชชัย’​ เป็นผจก.ตลาดหลักทรัพย์ฯ​ อีกวาระ

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จากเดิมที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่านายภากร ปีตธวัชชัย เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ด้านตลาดเงินและตลาดทุนเป็นอย่างดี การแต่งตั้งให้ดำรงต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การสานต่อนโยบายและการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ความท้าทายในยุคดิจิทัลที่ไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ“To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ที่มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนเพื่อประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้การนำของนายภากร ปีตธวัชชัย มีพัฒนาการที่โดดเด่น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนมาอยู่ที่กว่า 5 ล้านบัญชีในปัจจุบัน มีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ (new economy) เข้ามาระดมทุนเป็นจำนวนมาก และมีการพัฒนาสินค้าที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกันตลาดทุนไทยและบริษัทจดทะเบียนไทยต่างก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลถึงพัฒนาการด้านความยั่งยืน (Sustainability)  

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้วางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทุนในอนาคต โดยมีแผนกลยุทธ์สำคัญ 3 ปี (2565-2567) ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่” ซึ่งมีกรอบแนวทางการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ 1) เชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน  2) พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจ และ 3) ส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคนไทย พร้อมทั้งมุ่งขยายการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและนอกตลาดทุน ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม

นายภากร ปีตธวัชชัย ปัจจุบันอายุ 57 ปี จบการศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (Finance and Economics) จาก Boston University (USA), ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (ด้านการเงิน) จาก University of Wisconsin, Whitewater (USA) และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้ร่วมทำงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2553 จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 13