ธุรกิจหล่อลื่น โออาร์ คว้า 2 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2563

รายงานข่าว เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020) ให้แก่ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และนายชุมพล สิริปูชกะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น โออาร์ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเสริมสร้างความพร้อมในการแข่งขันระดับสากล โดยธุรกิจหล่อลื่นของ โออาร์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นใน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทการบริหารงานคุณภาพ และประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  โออาร์ และนายชุมพล สิริปูชกะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น โออาร์

นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า โออาร์ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพส่งถึงผู้บริโภค

ธุรกิจหล่อลื่น ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ โออาร์ ที่ได้ดำเนินการมากกว่า 30 ปี ครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศเป็นอันดับหนึ่งมาต่อเนื่องถึง 11 ปี และได้ขยายตลาดไปมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ได้มีการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ และการรวบรวมองค์ความรู้ ทั้งด้านต้นทุน เวลา และความปลอดภัย ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ การได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ โออาร์ ในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน