ธนาคารออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 และ 7 เดือน ปลอดภาษี ส่งเสริมการออมรับปีใหม่

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ส่งเสริมการออมช่วงปีใหม่ จำนวน 2 ประเภท คือ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 4 เดือน และ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 7 เดือน ซึ่งมีจุดเด่น คือ เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต  ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น สามารถเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

โดยมีระยะเวลาเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2565

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 4 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

อัตราดอกเบี้ย

 • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • ส่วนราชการ ร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ  ร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • สถาบันการเงิน ร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 0.25 ต่อปี

คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
2. นิติบุคคลทุกประเภท

อ่านรายละเอียดเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เพิ่มเติม > https://bit.ly/3HNXAxP

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 7 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

อัตราดอกเบี้ย

 • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 0.45 ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 0.45 ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • ส่วนราชการ ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ  ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • สถาบันการเงิน ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 0.35 ต่อปี

คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
2. นิติบุคคลทุกประเภท

อ่านรายละเอียดเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เพิ่มเติม > https://bit.ly/3q7fMMW