ทูตกัมพูชามอบประกาศนียบัตรเชิดชูซีพีเอฟ ปฏิบัติต่อแรงงานชาวกัมพูชาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

นายฮุน ซาเรือน (H.E. Mr. Hun Saroen) เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย มอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อแสดงความชื่นชมและขอบคุณซีพีเอฟ ในฐานะเป็นภาคธุรกิจไทยที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคง

ในการนี้ ท่านเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณซีพีเอฟ ที่ได้ดูแลแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จัดค่าจ้างสวัสดิการเท่าเทียมคนไทยทุกประการ ซึ่งครอบคลุมถึงโอกาสการเติบโตในอาชีพตลอดจนคุ้มครองสิทธิแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และยังได้ชื่นชมและ ยกย่องให้ซีพีเอฟเป็นบริษัทต้นแบบในการดูแลบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิมนุษยชน และเป็นบริษัทที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยในการดูแลประชาชนชาวกัมพูชาให้อาศัยในประเทศไทยอย่างมั่นคงและมีความสุข

ซีพีเอฟมีนโยบายการจัดจ้างแรงงานต่างด้าวทุกคนเป็นพนักงานของบริษัทโดยตรง ภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (MoU) บริษัทรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงานของบริษัทตัวแทน (Agency Service Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาแรงงานจากประเทศต้นทาง ตั้งแต่ชายแดนถึงสถานที่ทำงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอบรม ค่าใบอนุญาตทำงาน ค่าตรวจลงตราวีซ่า บริษัทมีการจัดหอพักและรถรับส่งจากหอพักถึงโรงงาน จัดให้มีล่ามประจำทุกโรงงานเพื่ออำนวย ความสะดวก รวมถึงให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวตลอดระยะการทำงานกับซีพีเอฟอีกด้วย

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network Foundation: LPN) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ผ่านการดำเนินโครงการ “ศูนย์รับฟังเสียงพนักงาน Labour Voices Hotline by LPN” เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย การขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงข้อกังวลและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของพนักงานซีพีเอฟที่มีความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เพื่อให้บริษัทนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งจัดโครงการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานให้พนักงานบริษัททั้งไทยและต่างด้าวได้ตระหนักถึงสิทธิแรงงาน และมีการเยี่ยมพบปะแรงงานต่างด้าวถึงหอพัก เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคาดหวังต่าง ๆ อันนำไปสู่การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานให้ดียิ่งขึ้น