ทรู 5G สร้างระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย ยกระดับสู่ Smart EducationSmart University

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  เปิดเผยว่า การสนับสนุนภาคการศึกษาไทยเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูมาโดยตลอด โดยเฉพาะการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารร่วมสร้างโอกาสและเพิ่มการเข้าถึงองค์ความรู้แก่เยาวชนไทยในทุกรูปแบบ ซึ่งโครงการ  True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp เป็นโอกาสดีที่กลุ่มทรูจะนำศักยภาพความอัจฉริยะของทรู 5G ร่วมสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลให้วงการการศึกษาไทย พร้อมนำองค์ความรู้ยกระดับวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ก้าวสู่ Smart Education Smart University อย่างยั่งยืน โดยส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect &Carebot ให้แก่พันธมิตรสถาบันการศึกษา 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งยังจัด Bootcamp อบรมผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” นำความรู้ความเชี่ยวชาญในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลเทคโนโลยีครบวงจร ที่มีโซลูชันและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทั้ง AI, Robotics, Deep Data Analytics และ Smart IoT เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นิสิตนักศึกษามีความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์ โดยใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect &Carebotผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G  ในการพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดไอเดียให้เป็นรูปธรรม โดยรับโจทย์จากห้างสรรพสินค้า แล้วนำมาพัฒนาสร้างโปรแกรม เพื่อให้เกิดการใช้งานหุ่นยนต์ได้จริง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะให้นิสิตนักศึกษาสามารถต่อยอดไปเป็นสตาร์ทอัพได้ในอนาคต

โครงการดังกล่าว มุ่งเพิ่มศักยภาพและทักษะของนิสิตนักศึกษาในการพัฒนาแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงในธุรกิจค้าปลีก สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าสูงและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยมีพันธมิตรมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมยังมีสิทธิพิเศษ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ” ให้นิสิตนักศึกษานั่งฟรี 12 เดือน และรางวัลเงินสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมรวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ด้าน ผศ. ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า Temi Robot ทำให้การเรียนการสอนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถเห็นการพัฒนาจากโจทย์จริงๆ และมีผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาจริงๆ ทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดใช้งานในรูปแบบอื่นได้ด้วย

การมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect &Carebotแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายการสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G เพื่อยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Educationซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็น hub ที่สำคัญมาก มีองค์ความรู้มากมาย มีการทดลองและพัฒนาด้าน Innovation และ R&D เป็นการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาต่อยอด และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่Smart Nation อย่างยั่งยืนต่อไป