รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน : ตลาดหุ้นกับปฏิบัติการลดโลกร้อน

ครั้งก่อน คุณนายพารวย พาไปทำความรู้จักตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในบทบาทของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการปลูกไม้ให้ได้ป่า : Care the wild และโครงการขยะล่องหน : Care the Whale แล้ว

ทำให้เห็นว่าเสาหลักของตลาดทุนหรือองค์กรอย่างตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้แคร์แค่เรื่องการลงทุนหรือนักลงทุนในตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ยังแคร์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราด้วย

อีกหนึ่งการแคร์ ที่เป็นกิจกรรมดีๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ โครงการ Care the bear : Change the Climate Change ที่เป็นการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน มาช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ พร้อมส่งเสริมผู้บริโภคให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนช่วยลดโลกร้อน ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13 ว่าด้วย Climate Action

ล่าสุดมีองค์กรพันธมิตร ทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ ภาคสังคม และองค์กรภาคธุรกิจมากกว่า 60 องค์กร ผนึกกำลังเข้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าโครงการนี้แล้ว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะแม่นำเสนอและส่งมอบ Care the Bear : Digital Eco Calculator Kit สะดวก ใช้งานง่าย สามารถรายงานผลได้ ผ่านเว็บไซต์ www.setsocialimpact.com เพื่อใช้คำนวณการลดการปล่อยคาร์บอนจากการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์

คู่มือจัดกิจกรรม (Eco Event Kit) ประกอบด้วย 6 เรื่อง คือ 1.รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางร่วมกัน 2.ลดการใช้กระดาษและพลาสติก 3.งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์ หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง 4.ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 5.ใช้วัสดุตกแต่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 6.ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเวนต์

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯจะร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคมในการให้คำปรึกษา การเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำอีเวนต์ลดคาร์บอน และข้อมูลตัวเลขว่ากิจกรรมที่ทำไป ช่วยลดคาร์บอนได้เท่าไร จะถูกจัดเก็บประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ และรวบรวมเป็นสถิติความร่วมมือของภาคตลาดทุนต่อไป

จากความมุ่งมั่นทำโครงการ 3 แคร์ ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง ปลูกไม้ให้ได้ป่า : Care the wild และขยะล่องหน : Care the Whale และล่าสุดโครงการ Care the bear ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

ทำให้เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯไม่ได้ “แคร์แค่บางคน” เพราะเราไม่สามารถอยู่ได้ เพียงลำพังบนโลกใบนี้ หรือทำธุรกิจโดยหวังแต่ตัวเลขกำไร โดยไม่สนใจไยดีสิ่งแวดล้อม แต่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับส่วนรวมและคนรุ่นต่อไป!!


ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง โดยคุณนายพารวย หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ