ตลาดหลักทรัพย์เตือนนักลงทุนพิจารณาข้อมูลรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายหุ้น DELTA

ตามที่หลักทรัพย์บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) “DELTA” สามารถซื้อขายได้โดยปกติ และไม่อยู่ในมาตรการกากับการซื้อขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 (DELTA เข้ามาตรการกากับการซื้อขายระดับ 1 ในวันที่ 3 – 21 เมษายน 2566) โดยปัจจุบันมีค่า P/E และ P/BV อยู่ที่ 72.35 เท่า และ 20.30 เท่า ตามลาดับ (ข้อมูล ณ 21 เมษายน 2566) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลต่างๆ รวมถึงบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายในหลักทรัพย์ดังกล่าว

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าหากพบว่าสภาพการซื้อขายของหลักทรัพย์ DELTA ผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐาน (fundamental) สนับสนุน หลักทรัพย์ DELTA จะถูกยกระดับเข้าสู่มาตรการกากับการซื้อขายระดับ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันที่กาหนด