ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งจิตติยา ธรรมสรณ์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแต่งตั้งนางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มีผล 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง นางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มีผลตั้งแต่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

นางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายทางด้านธุรกิจธนาคาร ธุรกิจโทรคมนาคม และบริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศในองค์กรชั้นนำ มากว่า 32 ปี อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

นางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (ผู้บริหาร) จากมหาวิทยาลัยรังสิต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่า นางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน