ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจง ไม่ได้กีดกัน WORLD กลับเข้าเทรด ยันดำเนินการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พบข้อมูลซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Singapore Exchange (“SGX”) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาจำหน่ายหุ้นบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด (“WIE”) ให้แก่ NauticAWT Limited (“NauticAWT”) โดยบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WORLD”) จึงขอให้ WORLD ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาดังกล่าว พร้อมทั้งให้ชี้แจงผลกระทบต่อคุณสมบัติด้านฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ WORLDในการขอกลับมาซื้อขายอีกครั้ง

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 WORLD ได้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า การเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับ NauticAWT เป็นเพียงการตกลงเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้กรณีการขายเงินลงทุนใน WIE ให้แก่ NauticAWT ตามแผนธุรกิจของ WORLD ซึ่งจะดำเนินการระหว่างปี 2565-2566 และได้ชี้แจงว่าเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติอนุมัติให้มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่า WORLD มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีนี้ว่า เนื่องจาก WORLD มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และต่อมา WORLD มีการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนเพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนกลับมาซื้อขายอีกครั้ง โดย WORLD มีหน้าที่ที่จะต้องนำส่งหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่า WORLD มีคุณสมบัติที่จะกลับมาซื้อขายอีกครั้ง ซึ่งตามแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่จะกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

  • บริษัทจดทะเบียนต้องมีส่วนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
  • บริษัทจดทะเบียนต้องมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ (โดยต้องเป็นกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลักที่จะประกอบธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต ภายใต้การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ) – บริษัทจดทะเบียนต้องมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทจดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในการพิจารณาให้บริษัทจดทะเบียนที่มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกลับมาซื้อขายอีกครั้ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้กับบริษัทจดทะเบียนที่ยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนและขอกลับมาซื้อขายอีกครั้งทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนที่ยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนและขอกลับมาซื้อขายอีกครั้งมีคุณสมบัติในการกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและปกป้องผู้ลงทุนโดยทั่วไปเป็นสำคัญ สำหรับกรณี WORLD ที่ได้ยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนและขอกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงในระหว่างการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าทำสัญญาจำหน่ายหุ้น WIE ของ WORLD ให้แก่ NauticAWT ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ SGX เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่ง WIEเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจขายคอนโดมิเนียมและพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจหลัก โดยเป็นบริษัทย่อยเดียวที่สร้างรายได้และผลการดำเนินงานให้กับ WORLD อีกทั้ง WIE ยังเป็นธุรกิจที่ WORLD ใช้ประกอบการยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนและขอกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai เพื่อแสดงให้เห็นว่า WORLDยังมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลักที่จะประกอบธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์การขอพ้นเหตุเพิกถอนและขอกลับมาซื้อขายอีกครั้งได้กำหนดให้ “บริษัทจดทะเบียนต้องมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลักที่จะประกอบธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต” เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องพิจารณาในการให้บริษัทจดทะเบียนกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ mai ดังนั้น เมื่อมีข้อเท็จจริงดังกล่าวเกิดขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจำเป็นที่จะต้องขอให้ WORLD ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่จากข้อมูลที่ WORLD ชี้แจงเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ว่าการทำสัญญาดังกล่าวกับ NauticAWT เป็นเพียงการตกลงเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้กรณีการขายเงินลงทุนใน WIE ให้แก่ NauticAWT ซึ่งในชั้นนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า คำชี้แจงของ WORLD ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนเพียงพอและไม่สอดคล้องกับข้อมูลของ NauticAWT ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ SGX ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ครบถ้วนและมีความชัดเจน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ WORLD ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2565

1. เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำ Share And Purchase Agreement กับ NauticAWT ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ SGX มีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการจำหน่ายหุ้น WIE ไว้โดยละเอียด รวมทั้งท้ายเอกสารข่าวได้ระบุชื่อผู้บริหารของ WORLD ไว้ด้วย จึงขอให้ WORLD ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำสัญญากับ NauticAWT พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าเป็นเพียงข้อตกลงในการศึกษาความเป็นได้ในการขายเงินลงทุนใน WIE เท่านั้น

2. ตามที่ WORLD ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าทำ Share And Purchase Agreement อย่างรอบคอบและรัดกุมแล้วก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ จึงขอให้ WORLD ชี้แจงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด

3. เนื่องจาก WIE เป็นธุรกิจหลักที่ WORLD ใช้ประกอบการยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนและขอกลับมาซื้อขายอีกครั้ง ดังนั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่า WORLD ยังคงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจที่จะประกอบธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงขอให้ WORLD ชี้แจงว่า หาก WORLD มีการจำหน่ายหุ้น WIE แล้ว จะมีผลกระทบต่อรายได้และกำไรสุทธิของ WORLD ที่ต้องมาจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลักที่จะประกอบธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ WORLD นำส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาเกี่ยวกับการเข้าทำ Share And Purchase Agreement มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการขอกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ด้วย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอยืนยันว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเท่าเทียมกัน