ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนนักลงทุนศึกษาและติดตามเรื่องการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ของ ALL

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ALL) ได้แจ้งผิดนัดชำระหนี้ สรุปได้ดังนี้

1. หุ้นกู้ของ ALL เนื่องจากการผิดนัดในมูลหนี้รวมเกินเกณฑ์ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (Cross Default)

          ทั้งนี้ บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด (7 รุ่น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,416 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินต้นคงค้าง 2,334 ล้านบาท และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึงวันที่ผิดนัด 82 ล้านบาท (คิดเป็น 40% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการขายทรัพย์ และหาแหล่งเงินทุน
เพื่อนำมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่
2 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. เพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการเรียกร้องให้
ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้อง และบังคับจำนองทรัพย์สินหลักประกันของ
ผู้ออกหุ้นกู้ โดยจะขอมติอนุมัติมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ดำเนินการฟ้องร้องคดี และบังคับคดี

2. หนึ้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP) รวม 264 ล้านบาท โดยหากไม่นำเงินมาชำระหนี้ภายใน 30 วันนับจากได้รับหนังสือจาก KKP (วันที่ 20 กรกฎาคม 2566) KKP จะใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมาย (รายละเอียดตามข่าวของบริษัท วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาและติดตามข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา   และใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์