ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 193 บจ.

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็น SET ESG Ratings พร้อมยกระดับการประกาศผลในรูปแบบของเรตติ้ง โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ AAA, AA,  A  และ BBB เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2566 มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 193 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 166 บริษัทในปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงการให้ความสำคัญของบริษัทจดทะเบียนต่อการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ที่เพิ่มขึ้น  

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ​มีการประกาศผลหุ้นยั่งยืน THSI มาตั้งแต่ปี 2558 และมี บจ. สมัครใจเข้าร่วมประเมินและผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ. ขณะเดียวกันผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนต่างให้ความสำคัญและนำข้อมูลด้าน ESG มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาลงทุนเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับข้อมูลทางการเงิน 

“ปัจจุบันปัจจัยด้าน ESG ไม่ว่าจะเป็นบรรษัทภิบาล ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็น
สิทธิมนุษยชนในองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน ล้วนมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น ผู้ลงทุนต้องการข้อมูลเพื่อให้ทราบว่า บจ. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไร ข้อมูล ESG จึงมีความสำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ลงทุนใช้พิจารณาการลงทุน การยกระดับประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในรูปแบบของเรตติ้งจะช่วยให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุนมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีคุณภาพ
มากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนต่อไป ขณะที่ บจ. สามารถนำไปใช้เป็น benchmark ในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท และยังช่วยสร้างความน่าสนใจต่อผู้ลงทุน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นได้อีกด้วย” นายภากรกล่าว   

บจ. ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 มีจำนวน 193 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในระดับ AAA (คะแนนรวม 90-100) จำนวน 34 บริษัท ระดับ AA (คะแนนรวม 80-89) จำนวน 70 บริษัท ระดับ A (คะแนนรวม 65-79) จำนวน 64 บริษัท และระดับ BBB (คะแนนรวม 50-64) จำนวน 25 บริษัท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 13 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (ณ 1 พฤศจิกายน 2566)

จากผลการประเมินความยั่งยืนปี 2566 พบว่า บจ. ส่วนใหญ่มีการดำเนินการและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ดีขึ้น โดยเฉพาะนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า/พลังงาน ลดการใช้น้ำ และการจัดการของเสียอย่าง
มีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บจ. ยังต้องปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการประเด็นสิทธิมนุษยชนในองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน และการวัดผลสำเร็จที่ได้จากโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม

การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในปีนี้ได้พัฒนาแบบประเมินความยั่งยืนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและแนวโน้ม  ESG ที่สำคัญทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เช่น ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยในการคัดเลือก SET ESG Ratings คัดเลือกจาก บจ. ที่มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่าน 50%
ในแต่ละมิติ (มิติบรรษัทภิบาลเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม) และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น เป็นบริษัทที่มีผลการประเมิน CGR 3 ดาวขึ้นไป ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากหน่วยงานทางการ มีผลกำไรสุทธิ 3 ใน 5 ปีย้อนหลัง เป็นต้น ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกในดัชนี SETESG เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังใช้ในการคัดเลือกรางวัล SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence เพื่อเฟ้นหา บจ. ต้นแบบด้านความยั่งยืน ผู้สนใจสามารถติดตามกระบวนการและวิธีการประเมิน รวมทั้งผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ได้ที่ www.setsustainability.com/
ESG-ratings