ตลท.​ จัดสัมมนา SET Sustainability Forum ครั้งแรกของปี​ 66 เปิดเทรนด์​ บจ.ไทยรับมือการเปลี่ยนแปลงด้าน ESG

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “SET Sustainability Forum” ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้ โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ เจาะประเด็นแนวโน้มด้านความยั่งยืน (ESG Trends) ที่สำคัญ และส่งผลกระทบต่อการกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการลงทุน

งานสัมมนา “SET Sustainability Forum” จัดขึ้น โดยมีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Sustainability Transformation – the Real Test for Leadership” พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและชี้ถึง ESG Trends ที่สำคัญ ดังนี้

  • การปรับตัวของภาครัฐในมิติสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องจากประชุม COP26/COP27 ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ
  • ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมาก
  • ความสำคัญของข้อมูล ESG ต่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดกลยุทธ์การลงทุนของผู้ลงทุนทั่วโลก 
  • ความเสี่ยงด้าน ESG ที่ผู้นำทุกภาคส่วนควรรู้และให้ความสำคัญ ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับตัวของธุรกิจ บทบาทของคณะกรรมการ การนำเครื่องมือมาใช้ประเมินความเสี่ยง รวมถึงมุมมองจากผู้ลงทุนสถาบัน

นายประสาร เปิดเผยว่า ปี 2566 เป็นปีที่ภาคธุรกิจไทยต้องการภาวะผู้นำมากที่สุด เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรุนแรงซับซ้อนยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อเนื่องและใกล้ตัวเข้ามาทุกที อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีศักยภาพและข้อได้เปรียบ หากไม่เร่งปรับตัวจะเสียโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันในที่สุด ที่สำคัญ ปัจจัยความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนให้ทันเวลา คือ ผู้นำองค์กรต้องเป็นผู้นำที่มององค์รวม คือ ทั้ง E, S และ G ผู้นำที่พร้อมลงมือทำสามารถนำพาองค์กรเรียนรู้เท่าทันโลก และสามารถทำงานกับทุกฝ่าย เพื่อสานพลังพลิกสถานการณ์หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม 

“นี่คือ บททดสอบของผู้นำที่แท้จริง ณ ทางแยกที่เราต่างเผชิญร่วมกันอยู่ในวันนี้ ทางหนึ่งคือ Business as Usual หรือคิดว่า อีกตั้งหลายบริษัทก็ยังไม่ได้เริ่ม เราก็ยังไม่ต้องทำหรอก… หรือเราจะเป็นผู้นำที่เล็งเห็นว่า จริงๆ แล้ว บริษัทเราลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานลงได้อีกมาก… บริษัทเราช่วยสังคมพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพได้ผ่านสวัสดิการพนักงานที่ดูแลไปจนถึงลูกเขาในช่วงอายุต่างๆ” 

ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ อัปเดตทิศทาง ESG Trends และสร้างเครือข่ายบุคลากรที่ทำงานด้านความยั่งยืนในตลาดทุนและที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งสร้างเครื่องมือด้าน ESG เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับฟังสัมมนาย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook & YouTube : SET Thailand