ตลท. และพันธมิตร เปิดตัว DIF Web Portal บริการออกตราสารหนี้ดิจิทัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมธนาคารไทย (Main Operator) ร่วมกับ ก.ล.ต. CMDF และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้บริการ Digital Infrastructure for Capital Market โดยเริ่มจากระบบ Web Portal รองรับการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดแรกด้วยดิจิทัลตลอดทั้งกระบวนการเป็นครั้งแรกในไทย ตั้งแต่การออกเสนอขาย ซื้อขาย ตลอดจนการชำระราคาและส่งมอบ โครงการนี้อยู่ในระยะนำร่องของสำนักงาน ก.ล.ต. (Sandbox) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการให้บริการของตลาดทุนไทย ลดต้นทุน และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล พลิกโฉมตลาดทุนไทยสู่ตลาดทุนดิจิทัลรับกระแสโลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ความสำเร็จในวันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดทุนในการเชื่อมโยงการทำงานของผู้ร่วมตลาดที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการในตลาดทุนเป็นดิจิทัล 100% เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตลาดทุนไทย และส่งเสริมให้ตลาดทุนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายการพัฒนาโครงการ การผลักดันการแก้ไขกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรม การส่งเสริมการใช้งานระบบ และการนำข้อมูลมาต่อยอดในการพัฒนาตลาดทุนต่อไป

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองประธานกรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เปิดเผยว่า การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนั้น เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ CMDF และการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนา DIF Web Portal ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งตัวอย่างสำคัญของการสนับสนุนในด้านดังกล่าว โดย CMDF มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ เพราะนอกจากจะเป็นการพัฒนาระบบที่เห็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วนั้น ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน อันจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาตลาดทุนสู่ความยั่งยืนต่อไป”

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทน Main Operator เปิดเผยว่า “DIF Web Portal เป็นระบบให้บริการออกเสนอขายตราสารหนี้ในตลาดแรกในรูปแบบดิจิทัลตลอดทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การออกเสนอขาย ซื้อขาย ตลอดจนการชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้ในรูปแบบไร้ใบ (Scripless) ระบบนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) โดยได้จัดตั้ง บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด เป็นเจ้าของระบบ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เป็นหน่วยงานปฏิบัติการของระบบ”

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ในฐานะฝ่ายปฏิบัติการของโครงการ DIF กล่าวว่า “ThaiBMA มีส่วนร่วมในโครงการ DIF ในสองบทบาท คือ ในฐานะผู้รับขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสมาคมอยู่แล้ว และที่สำคัญยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติการธุรกิจของโครงการ DIF

DIF Web Portal นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เชื่อมต่อกับระบบการทำธุรกรรมการเสนอขายตราสารหนี้ดิจิทัลระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานข้อมูลเดียวกันในรูปแบบดิจิทัล (Standard Messages) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุน ลดการใช้กระดาษ และลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน การส่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำข้อมูลไปประมวลผลต่อได้ (Machine readable) และผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไทยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนิเวศการลงทุน และรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ในอนาคต

ในเดือนพฤษภาคม 2566 มีผู้ออกหลักทรัพย์เสนอขายตราสารหนี้ดิจิทัลผ่านระบบดังกล่าวกลุ่มแรก จำนวน 4 ราย คือ (1) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่ากว่า 6.7 พันล้านบาท

จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันพัฒนา DIF Web Portal ให้เสร็จสมบูรณ์ ได้นำร่องให้บริการออกตราสารหนี้ดิจิทัลภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดกว้างรับผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ร่วมตลาดรายอื่นเข้ามาร่วมกันทดสอบและสร้างนวัตกรรมการลงทุนใหม่แก่ผู้ลงทุน โดยปัจจุบันมีผู้เข้าร่วม Sandbox ที่ร่วมทดสอบระบบแล้วจำนวน 16 ราย และจะมุ่งเดินหน้าพัฒนาต่อยอดสู่กระบวนการและผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่นต่อไป