ตลท. แจ้งนักลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ AQUA และติดตามคำชี้แจง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AQUA) ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เกี่ยวกับรายการเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนที่มีมูลค่าลดลง 68% ของมูลค่าต้นงวด ทำให้งวด 6 เดือน ปี 2566 ปรากฏผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน (Unrealized Loss) ดังกล่าว 54 ล้านบาท และนับตั้งแต่ปี 2565 บริษัทลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด 311 ล้านบาท และมี Unrealized Loss จากการลงทุนดังกล่าวรวม 101 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ AQUA และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

AQUA ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566 โดยปรากฏรายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในตราสารทุน และผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด31 ธันวาคม 256530 มิถุนายน 2566
ยอดคงเหลือต้นงวด79
บวก  เพิ่มระหว่างงวด3112
หัก   ลดลงระหว่างงวด(185)
ยอดคงเหลือปลายงวด12681
บวก  กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน0.1
(หัก)  กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรม(47)(54)
มูลค่ายุติธรรม7927

ประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ AQUA ชี้แจง คือ รายละเอียดการลงทุน นโยบายการลงทุน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติลงทุน แนวทางบริหารความเสี่ยง ความเห็นของคณะกรรมการต่อความเหมาะสมของนโยบายการลงทุน และกระบวนการติดตามการลงทุน