ตลท. สั่ง NUSA ชี้แจงข้อมูลการประชุมคณะกรรมการที่แตกต่างกัน

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (NUSA) ชี้แจงข้อมูลการประชุมคณะกรรมการที่แตกต่างกัน โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (จัดตามมาตรา 100) ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่และเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นนายนพพล มิลินทางกูร ต่อมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาที่แตกต่างกันดังนี้

• หนังสือจากนายวิษณุ เทพเจริญ แจ้งว่าในฐานะที่ตนเองเป็นประธานกรรมการมิได้รู้เห็นและเรียกประชุม กรรมการในวันดังกล่าว การประชุมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
• หนังสือจากนายนพพล มิลินทางกูร แจ้งว่าในฐานะประธานกรรมการ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในวันดังกล่าวซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้นำส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้กับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเเพื่อให้เปิดเผย สารสนเทศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน NUSA ยังไม่ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ NUSA ช้ีแจงข้อเท็จจริงดังกล่าว ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567