“ดีพร้อม-เซเว่นฯ” โชว์ผลงานดัน SME ไทย ตีตลาดโมเดิร์นเทรด สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 81 ล้านบาท

ดีพร้อม (DIPROM) หรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยผลลัพธ์กิจกรรม DIPROM MOVE TO MODERN TRADE 2 กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมปั้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ด้วยการส่งเสริมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หรือโมเดิร์นเทรดได้อย่างมีศักยภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 20 ธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภาพรวมได้กว่า 81 ล้านบาท ด้าน “สไปซ์ สตอรี่” ผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรม เผยความรู้ที่ได้รับหาไม่ได้จากในตำรา

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เน้นบูรณาการเกษตรอุตสาหกรรมให้โตได้พร้อมกัน ทั้งชุมชน โรงงาน ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ผ่านรูปแบบความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกันให้มากขึ้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม จึงเดินหน้าร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมขยายสู่ช่องทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (DIPROM MOVE TO MODERN TRADE 2) อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ภายใต้ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ด้วยการสนับสนุนด้านต่าง ๆ รวมทั้งขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่าย ยกระดับครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม เพื่อให้ความรู้ พร้อมส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพให้สามารถนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) อันเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสและช่องทางการทำตลาดใหม่ ๆ แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคของตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในปีนี้ ผู้ประกอบการทั้งเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุนชนจะได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ การฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งเงินทุน การบริหารจัดการด้านการเงิน เทรนด์ในการทำธุรกิจ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตรงตามความต้องการตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงแนวโน้มการทำตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 มีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 20

ธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภาพรวมได้กว่า 81 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่ายอดขายหน้าร้าน และการส่งออกเพิ่มขึ้นรวมกันกว่า 61 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่ายอดขายในอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท และการลงทุนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม 12 ล้านบาท

“ไม่เพียงการพัฒนาผู้ประกอบการ กิจกรรมนี้ยังแสดงให้เห็นถึงนิมิตหมายอันดีในการแสดงศักยภาพความร่วมมือครั้งสำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ถือเป็นส่วนหนึ่งสำคัญขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง “ดีพร้อม” ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ จึงเตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมาช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในทุกมิติแก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายสามารถนำพาธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป”

ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้านนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปณิธาน “Giving and Sharing” บริษัทมุ่งมั่นให้การสนับสนุนกลุ่มเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง ผ่านภารกิจ “3 ให้” คือ 1.ให้ช่องทางขาย เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME นำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผ่านช่องทางออนไลน์ 2.ให้ความรู้ จัดอบรมสัมมนาแก่ผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง และ 3.ให้การเชื่อมโยงเครือข่ายแก่ SME ทั้งภายในบริษัทและองค์กรความร่วมมือจากภายนอก ในส่วนของโครงการ DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ปีที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ “ดีพร้อม” ศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่สอดรับกับภารกิจดังกล่าว และสอดคล้องกับกลยุทธ์นำพา “SME โตไกลไปด้วยกัน” ในปีนี้ ที่ต้องการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

“ตลาดโมเดิร์นเทรด ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่สำคัญในการช่วยสร้างการเติบโตให้ธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ถือได้ว่าเป็นฐานรากเศรษฐกิจที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการติดอาวุธทางความรู้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านการทำตลาดโมเดิร์นเทรด จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ ซีพี ออลล์ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกมิติมาโดยตลอด มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดสินค้าและธุรกิจให้เติบโต สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในอนาคต” นายยุทธศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับ ดร.ภัครภัสสร์ ลิ้มประนะ กรรมการบริหาร บริษัท สไปซ์ สตอรี่ จำกัด เจ้าของสินค้าก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป สไตล์เยาวราช ง่วนสูน ตรามือที่ 1 หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ DIPROM MOVE TO MODERN TRADE 2 กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ผู้ประกอบการ SME จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและองค์กร พร้อมต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

“ช่องทางโมเดิร์นเทรด ไม่ใช่เพียงหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่ช่วยสร้างการเติบโตด้านรายได้ให้กับธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพสูงสุดให้กับผู้ประกอบการและองค์กรอีกด้วย เพราะการจะประสบความสำเร็จในตลาดโมเดิร์นเทรดได้นั้น ด้านผู้ประกอบการต้องมี Vision Mission Passion ที่ชัดเจน ด้านองค์กรต้องมีความแข็งแรงในทุกมิติ โดยยึดความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งวิทยากรที่มาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหัวข้อต่างๆ ล้วนมากประสบการณ์ และพร้อมให้คำแนะนำแบบเจาะลึก ถือเป็นอาจารย์ในภาควิชาธุรกิจชีวิตจริง วิชาที่ไม่มีในบทเรียน ซึ่งหากผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ ก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ธุรกิจเติบโตในตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืน ส่วนตัวก็จะนำทุกๆ คำติชม และทุกคำแนะนำ ไปปรับใช้ ต่อยอด พัฒนาศักยภาพ เพื่อผลิตสินค้าตัวใหม่เข้าวางจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพิ่มเติมจากก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปน้ำใสและน้ำข้น”