ซีพี เวียดนาม ติดอันดับท็อปเท็น บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศเวียดนาม

สภาพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแห่งชาติเวียดนาม (VBCSD) มอบประกาศนียบัตร 100 บริษัทยั่งยืน ในโครงการประเมินและจัดอันดับธุรกิจยั่งยืนประเทศเวียดนาม แก่ CP เวียดนาม เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่นอยู่ในกลุ่มบริษัท TOP 10 (Top 10 sustainable companies in the manufacturing sector) จากบริษัททั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือก

โดยโครงการประเมินและจัดอันดับธุรกิจยั่งยืนประเทศเวียดนาม เป็นการประเมินประจำปี ด้วยเกณฑ์ข้อกำหนด CSI (Corporate Sustainability Index) มีดัชนีช้วัด 127 ข้อ ครอบคลุมการดำเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นาย มนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ CP เวียดนาม กล่าวว่า การติด 1 ใน 10 บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดของเวียดนามในปีนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ บนรากฐานของการร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ตามหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ได้แก่ ต่อประเทศ ต่อประชาชน และต่อบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญมาตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปี

ทั้งนี้ CP เวียดนาม มีการกระบวนการผลิตอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ผลิตในไทย โดยให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนการผลิตอย่างเพียงพอเพื่อความมั่นคงทางอาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน คู่ค้าหลักในกิจการประเทศเวียดนามทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังร่วมกับภาครัฐจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้ความรู้กับคู่ค้าด้านการปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมาย การเพิ่มความปลอดภัย สุขอนามัยในการทำงาน เพื่อช่วยยกระดับการคุ้มครองแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัทอีกด้วย

สำหรับกิจการในเวียดนาม บริษัทส่งเสริมเทคนิควิชาการ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดการเลี้ยงกุ้งแบบ CPF Combine Model ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และยึดแนวทาง 3 สะอาด ได้แก่ พื้นบ่อสะอาด, น้ำสะอาด และกุ้งสะอาด ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเวียดนาม ช่วยให้สามารถเลี้ยงกุ้งได้อย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงของโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

CP เวียดนาม ส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาหลายรูปแบบ เช่นการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ และร่วมกับสภากาชาดเวียดนาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 บริษัทริเริ่มโครงการหน้ากากแห่งความเมตตา เพื่อสนับสนุนบริจาคหน้ากากอนามัยฟรี 8 ล้านชิ้น ส่งมอบให้แก่ ก.สาธารณสุขเวียดนาม เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ อาสาสมัคร ในการช่วยเหลือดูแลชาวเวียดนาม ตลอดจนมอบให้องค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นต้น