ซีพี ออลล์ หนุนการศึกษาเด็กไทย ส่งต่อคอมพิวเตอร์หมุนเวียนให้ตามโรงเรียนห่างไกล

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมสนับสนุนคอมพิวเตอร์หมุนเวียน พร้อมจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วง และลงโปรแกรมเพื่อใช้งานทางการศึกษา จัดส่งไปยังโรงเรียนต่างๆ ในโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี  (CONNEXT ED) ภายใต้การดูแลของซีพี ออลล์  โดยเริ่มจากปีการศึกษา 2561-2562 ได้ทยอยส่งมอบคอมพิวเตอร์ไปยังโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 1,200 เครื่อง ให้กับ 52 โรงเรียน  มูลค่ารวมกว่า 2,080,000 บาท และจากการดำเนินงานล่าสุด ปีการศึกษา 2563-2564 ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนอีก 2,536 เครื่อง ไปยัง 128 โรงเรียน  มูลค่ารวมกว่า 6,600,000 บาท  รวมแล้วซีพี ออลล์ ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ไปแล้วกว่า 180 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 8,700,000 บาท  

ธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าที่บริหาร ซีพี ออลล์

“ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับการศึกษาไทย เราพบว่าโรงเรียนจำนวนมากขาดปัจจัยด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน อายุการใช้งานเฉลี่ยของคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนอยู่ที่ 8 ปี โดยมีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 15 ปี เราในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน จึงเข้าไปช่วยสนับสนุนปัจจัยเหล่านี้ เพื่อช่วยขยายขอบเขตองค์ความรู้ให้ไร้ขีดจำกัด และผลักดันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนไทยทุกคนก้าวทันกันอย่างเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ทั้งนี้ การสนับสนุนคอมพิวเตอร์หมุนเวียน พร้อมจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วง และลงโปรแกรมเพื่อใช้งานทางการศึกษา แก่โรงเรียนต่างๆ ในโครงการ CONNEXT ED ภายใต้การดำเนินการของซีพี ออลล์ จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ด้วยการลดอัตรานักเรียนต่อการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เหลือ 6 คนต่อ 1 เครื่อง จากเดิม 15 คนต่อ 1 เครื่อง โดยแผนการดำเนินงานต่อไป ซีพีออลล์ จะติดตามผลการออกแบบการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการจากโรงเรียนที่ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างโอกาสและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนมากที่สุด  

ด้าน นายเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 เล่าว่า โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์หมุนเวียนฯ ภายใต้การดูแลของ ซีพี ออลล์ มีความสำคัญกับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเยาวชนในพื้นที่ชนบทหลายๆ แห่งยังขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี แม้โรงเรียนจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองแล้ว แต่ยังคงมีจำนวนไม่เพียงพอ โรงเรียนบางแห่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อนักเรียน 15 คน โครงการนี้จึงช่วยให้เด็กนักเรียนเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น  

ขณะที่ นายยรรยง อรรถีโภค รองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อธิบายว่า นักเรียนในพื้นที่ชนบทที่มีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยี จึงไม่สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นได้ การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในเครือ CONNEXT ED ทำให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในอัตรา 1 คน ต่อ 1 เครื่องในโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) จึง ถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้เป็นอย่างดี  

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 41 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยวางเป้าดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED 5 เฟส จำนวน 638 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากภายในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด