ซีพีเอฟ ให้เด็กสุขภาพดีด้วยไข่ไก่ สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งมั่นส่งเสริมโภชนาการที่ดี ให้เด็กๆ ได้รับประทานไข่ไก่ เป็นอาหารกลางวัน พร้อมเรียนรู้ทักษะอาชีพจากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

โครงการนี้ ย่างเข้าสู่ปีที่ 30 แล้ว มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 824 โรงเรียนทั่วประเทศ

โรงเรียนบ้านแสนสุข ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นอีกรร.ที่เข้าร่วมโครงการนี้เมื่อปี 62

นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผอ.รร.บ้านแสนสุข เล่าให้ฟังว่า รร.นี้เป็นรร.ขนาดเล็ก มีนักเรียน 136 คน สอนตั้งแต่อนุบาลถึงป.6 70% เป็นเด็กกัมพูชา ที่เหลือเป็นเด็กไทย เนื่องจากเป็นรร.ชายแดนที่อยู่ในถิ่นกันดารติดกัมพูชา ทำให้มีลูกหลานของชาวกัมพูชาเข้ามาเรียนที่นี่

ที่ผ่านมา ซีพีเอฟและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ให้การสนับสนุนแม่พันธุ์ไก่ 100 ตัว ช่วยสร้างโรงเรือนไก่ไข่ และสนับสนุนอาหารไก่ฟรี เป็นเวลา 1 ปี

ไข่ไก่ที่ออกมา สามารถนำไปขายให้โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ถ้ามีผลผลิตจำนวนมากก็จะนำไปขายให้ชาวบ้านในชุมชน นำเข้าเป็นรายได้ของโรงเรียน นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้จ้างผู้พิการในชุมชนมาช่วยนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ ทำให้ผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตัวเอง

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ บอกว่า โครงการนี้เป็นตัวอย่างของความยั่งยืนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยึดหลักความพอเพียง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโปรตีนคุณภาพ คือ ไข่ไก่ และช่วยลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน โดยซีพีเอฟสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่และปัจจัยการผลิต ทั้งพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ให้แก่โรงเรียน รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่สัตวบาลให้ความรู้ คำปรึกษาในการเลี้ยงและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและการสุขาภิบาล