ซีพีเอฟ เปิด 2 จุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใกล้แหล่งปลูก

สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรว่า มีแหล่งรับซื้อแน่นอน

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สร้างความมั่นใจเกษตรกรช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งจุดรับซื้อผลผลิตใกล้แหล่งปลูกของเกษตรกรเพิ่มอีก 2 จุดในจังหวัดอุทัยธานี และนครราชสีมา เสริมการรับซื้อผลผลิตหน้าโรงงาน 15 แห่งทั่วประเทศ ยืนยันรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่มาจากแหล่งปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ไม่บุกรุกป่า

นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้กับ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ร่วมมือกับ โรงงานอาหารสัตว์ ซีพีเอฟ เปิดจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยตรงจากเกษตรกรใกล้แหล่งปลูก 2 จุดที่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี และ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ช่วยสร้างความมั่นใจให้พี่น้องเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวมีแหล่งรับซื้อมีมาตรฐานเป็นทางเลือกมากขึ้น และได้ราคารับซื้อที่โปร่งใส อ้างอิงความชื้นตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันรับซื้อผลผลิตจากพื้นที่เพาะปลูกมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ไม่บุกรุกป่า

“บริษัทฯ​ ต้องการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกร โดยมีจุดรับซื้อผลผลิตที่ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ปลูก อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรายย่อยไม่ต้องเสียเวลาขนผลผลิตเก็บเกี่ยวไปในระยะทางไกล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ​​ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ด้วยการสนับสนุนจัดหารถเก็บเกี่ยวและรถขนส่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งบางส่วน เพื่อลดภาระต้นทุน แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน และเกษตรกรไม่ต้องจัดหารถเก็บเกี่ยวและรถขนส่งเอง” นายวรพจน์กล่าว

ขณะเดียวกัน เกษตรกรยังสามารถนำผลผลิตมาขายที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ ซึ่งใช้ระบบ Fast Track ช่วยเกษตรกรรายย่อยสามารถขายสินค้าได้ทันทีไม่ต้องรอต่อคิวกับรถของผู้ประกอบการรายใหญ่

ในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์​ของซีพีเอฟ เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายได้ หลังแสดงหลักฐานและลงทะเบียนในระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Corn Traceability) เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า ผลผลิตทั้งหมดปลูกมาจากพื้นที่มีเอกสารสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่า และปลูกตามหลักวิชาการ ไม่ใช้การเผาตอซัง ตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยให้เติบโตไปด้วยกัน

ซีพีเอฟได้ประกาศนำระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาใช้ดำเนินการในกระบวนการจัดหาผลผลิตที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์มาตั้งแต่ต้นปี 2559 ยืนยันเจตนารมณ์การจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการจัดส่งข้อมูลพิกัด GPS รถขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ตลอดห่วงโซ่ผลิตอาหารของซีพีเอฟตั้งแต่ต้นทาง ถึง แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร มีความรับผิดชอบ ช่วยบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร