ซีพีเอฟ เติมรอยยิ้มและกำลังใจให้ผู้เฒ่าผู้แก่ ในวันผู้สูงอายุและปีใหม่ไทย

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ปลูกฝังพนักงานสานต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  ตระหนักถึงความสำคัญและรู้จักตอบแทนคุณผู้สูงอายุในสังคม ร่วมเติมรอยยิ้ม เติมความสุข และกำลังใจ ในวันผู้สูงอายุและวันปีใหม่ไทย  13 เมษายนของทุกปี   เดินหน้าดูแลผู้สูงอายุในโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ไม่มีลูกหลานดูแลและไม่มีรายได้  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แม้ว่าปีนี้จะอยู่ในช่วงของการระบาดของโควิด -19  ซีพีเอฟ ยังเดินหน้าเติมรอยยิ้ม เติมความสุข และส่งมอบกำลังใจสู่ผู้สูงอายุ ในโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” โดยนำเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพเดือนละ 2,000 บาท มอบให้ผู้สูงอายุในโครงการที่อาศัยอยู่รอบฟาร์มและโรงงาน  ไม่มีลูกหลานดูแลและไม่มีรายได้  พร้อมทั้งเข้มงวดมาตรการเพื่อป้องกันโอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดการระบาดของโควิด-19   อาทิ  การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ 

ในปี  2564  โครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” มีจำนวนผู้สูงวัยรวม 385 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวนผู้สูงวัย 345 ราย โดยตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุไปแล้วประมาณ  900  ราย ซึ่งผู้สูงวัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อดำรงชีวิตเดือนละ 2,000 บาททุกเดือน นอกจากนี้ จิตอาสาซีพีเอฟ มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตรวจสุขภาพในเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงวัยด้วย

นอกจากการให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยในโครงการฯดังกล่าวแล้ว  โรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ มีการนำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คือ กลุ่มติดบ้านและติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่นอนติดเตียง หรือติดบ้าน สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย  อาทิ  จิตอาสาของโรงงานธารเกษม ซีพีเอฟ จังหวัดสระบุรี   นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่สด ฯลฯ  มอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง  หมู่ 2 ตำบลโคกตูม  โดยมอบผ่าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  เพื่อนำไปแจกจ่ายและส่งต่อให้แก่ผู้สูงวัย  ช่วยป้องกันความเสี่ยงในช่วงการระบาดของโควิด-19  

ทางด้านโรงงานอาหารสัตว์บกราชบุรี ดูแลผู้สูงวัยในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย 9 ราย รวมทั้งจัดกิจกรรมโครงการ”ซีพีเอฟ ใจถึงใจ สู่ผู้สูงวัยในชุมชน”  ดูแลผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่รอบโรงงานที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี โดยจะดูแครอบคลุมในเรื่องของที่อยู่อาศัย เช่น ห้องน้ำที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้สูงวัย  โดยเปลี่ยนจากส้วมซึมเป็นชักโครก   ในส่วนของห้องนอนที่ถูกสุขลักษณะ และความปลอดภัยบริเวณรอบที่อยู่อาศัย   เป็นต้น