ซีพีเอฟ เดินหน้าสนับสนุนแพทย์ รพ.สต. อสม. และชุมชนรอบฟาร์ม/โรงงาน ทำงานเชิงรุกสกัดโควิด-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  และชุมชนรอบฟาร์ม-โรงงานของซีพีเอฟทั่วประเทศ  เข้มงวดเฝ้าระวัง ป้องกัน สกัดการแพร่ระบาดของโควิด 19    

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด  19  รอบใหม่  หน่วยบริการสาธารณสุข ถือเป็นหน่วยบริการหลักในการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในระดับชุมชน  ซึ่งฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟทั่วประเทศ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. และชุมชน  รวมไปถึงการทำงานร่วมกับรพ.สต.ในพื้นที่ในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19             

นายสำเริง นพชำนาญ ผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านคอกม้า  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กล่าวว่า  รพ.สต.ในพื้นที่ของอำเภอปะทิว  ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิวของซีพีเอฟมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ยังได้สนับสนุนแอลกอฮอล์โดยมอบผ่านสาธารณสุขอำเภอปะทิว เพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการสาธารณสุข  สังกัดสาธารณสุขอำเภอปะทิว(รพ.สต.) 12 แห่ง (ครอบคลุมพื้นที่บริการ 7 ตำบลของอำเภอปะทิว)  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต ในการดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19                       

นอกจากนี้ ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว  ยังดูแลพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน หมู่บ้านใกล้สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 17 แห่ง  สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม.  อาทิ แอลกอฮอล์ 95 % เครื่องกดเจลชนิดเท้าเหยียบ สเปรย์  แอลกอฮอล์  Face Sheild  หน้ากากผ้า มอบให้โรงพยาบาลปะทิว  สำนักงานสาธารณสุข  อำเภอปะทิว  รพ.สต.ตำบลบ้านคอกม้า  รพ.สต.ตำบลสะพลี รพ.สต.ตำบลชุมโค  รพ.สต.ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว  สถานีตำรวจภูธร อ.ปะทิว  เทศบาลตำบลบางสน   เทศบาลตำบลปะทิว ประมงจังหวัด  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน  เป็นต้น  

นางกัลยา  วราสินธุ์ ประธานกลุ่มอสม. ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี บอกว่า อสม. ต้องทำงานหนักขึ้น ทั้งการคัดกรองและออกเยี่ยมเยียนคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองคนต่างถิ่นที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ หรือการตรวจประจำวันให้แก่คนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา อสม.ได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรีของซีพีเอฟ ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น  ยิ่งในการระบาดรอบใหม่นี้ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการตรวจคัดครอง เพื่อให้ทำงานได้ทันต่อสถานการณ์

รายงานข่าว เปิดเผยว่า นอกจากนี้ ยังมีโรงงานต่างๆ ของซีพีเอฟทีให้การสนับสนุนชุมชนในการป้องกันโควิด-19 อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา  สนับสนุนการทำงานของ รพ.สต. โดยปรับรูปแบบจากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงวัยเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นการนำสิ่งของมอบผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.นำไปกระจายมอบให้ผู้สูงวัยในชุมชนที่ป่วยติดเตียง ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19  

โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระโนดของซีพีเอฟ  สนับสนุนแอลกอฮอล์ล้างมือผ่านทางผูู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา และอสม. เพื่อใช้บริการให้แก่ประชาชนที่มาซื้อของที่ตลาด  โดยสามารถนำมาเติมแอลกอฮอล์ได้ตลอดจนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะคลี่คลาย

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรีของซีพีเอฟ ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี    สนับสนุนอุปกรณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น โรงพยาบาลบ้านโป่ง อสม.  รพ.สต.ดอนกระเบื้อง กาชาดอำเภอบ้านโป่ง กาชาดราชบุรี และกรมการปกครองท้องถิ่น โดยมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์  หน้ากากผ้า มอบให้ อสม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยใช้ตรวจคัดกรองคนในชุมชน