ซีพีเอฟ เดินหน้ารร. อิ่ม สุข ปลูกอนาคต นำร่องพัฒนาโรงเรียน สร้างทักษะธุรกิจให้เด็กนร.

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้ามีส่วนร่วมส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยมีภาวะโภชนาการที่ดี นำร่องโมเดลสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน หนุน “โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)” ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ในโครงการซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต ตั้ง”ร้านอิ่มสุข” สร้างประสบการณ์ให้น้องๆ เรียนรู้ทักษะทั้ง ด้านการผลิต การตลาด การจำหน่าย เรียนรู้การคำนวณกำไรและต้นทุน

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาหาร ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างทักษะในด้านการผลิตอาหาร โดยร่วมกับภาคีพันธมิตร ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และ โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต และล่าสุด นำร่องพัฒนาโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะการจัดการด้านการผลิต การตลาด การจำหน่าย ฯลฯ โดยเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีพิธีส่งมอบ “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” ให้โรงรียน โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธี และน.สพ.จตุรงค์ โยธารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนส่งมอบโครงการให้โรงเรียนด้งกล่าว

น.สพ.จตุรงค์ เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านกระเทียมฯ ถือเป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรกของโครงการที่มีการจัดตั้ง“ร้านอิ่มสุข โรงเรียนบ้านกระเทียม” ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นผลผลิตที่โรงเรียนผลิตได้เอง อาทิ ผักปลอดสาร ไข่ไก่ และมีสินค้าประเภทอื่นๆ จำหน่าย เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ กุ้งสด ฯ เป็นการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการของโรงเรียน นอกจากนักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ และได้เรียนรู้การจัดการด้านการผลิต การจำหน่าย การตลาด ฯลฯ ชุมชนยังได้ประโยชน์จากการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เป็นตลาดของชุมชนด้วย

“ซีพีเอฟ สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน โดยโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) เป็นโรงเรียนนำร่องในการตั้งร้านค้าอิ่มสุข ซึ่งเป็นร้านค้าของโรงเรียน จำหน่ายผลผลิตที่โรงเรียนผลิตได้จากโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต และสินค้าอื่นๆ และในขั้นต่อไป เด็กๆสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด การทำบัญชี ซึ่งจะเป็นทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ” น.สพ.จตุรงค์ กล่าว

ด้าน นายสุเทพ เกิดสมนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) กล่าวว่า กิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรม ในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ทำให้เด็กๆมีกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรและทักษะอาชีพสร้างกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต้นน้ำ คือ การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกผัก กลางน้ำ คือ ผลผลิตที่ได้จากกิจกรรม และปลายน้ำ คือ ผลผลิตในร้านค้าอิ่มสุข ซึ่งโรงเรียนคาดหวังว่าความยั่งยืนของโครงการนี้ ขึ้นกับทางซีพีเอฟที่มีการจัดบุคลากรดูแลอย่างต่อเนื่อง ชุมชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 399 คน จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต เมื่อปี 2561 ซึ่งปัจจุบัน มี 10 กิจกรรม ประกอบด้วย1.โครงการอุโมงค์ผักและศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 2.โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน 3. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 4. โครงการหลุมพอเพียง 5. โครงการไม้ผลแบบผสมผสาน 6. โครงการนาข้าวอินทรีย์ 7. โครงการปลูกพืชไร่แบบผสม 8. โครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ 9. โครงการแปลงผักปลอดสาร และ10. โครงการร้านค้าอิ่มสุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านกระเทียม