ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนา “นวัตกรรมอาหาร” สร้างสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่น วิจัยและพัฒนา “นวัตกรรมอาหาร” เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บริโภคทุกเพศทุกช่วงวัย ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างหลักประกันการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและห่วงโซ่การผลิตที่ยั่งยืน

นางนลินี โรบินสัน หัวหน้าด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ (CPF RD Center) กล่าวว่า วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) กำหนดให้เป็นวันอนามัยโลก (World Health Day) และปีนี้ครบรอบ 75 ปี ที่องค์การฯ รณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้า” (Health for All) โดย ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ยังคงเดินหน้าคิดค้น วิจัยและพัฒนา เพื่อนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาพัฒนาอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย สร้างระบบอาหารมั่นคงและยั่งยืนให้ประชากรโลก

“CPF RD Center มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารหลากหลายสาขา มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก มาช่วยผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัย และมีสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ รสชาติดี ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทุกคน” นางนลินี กล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตอาหารเฉพาะกลุ่ม จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกจำนวน 12 ล้านคน ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ย่อยง่าย ให้พลังงานต่ำ รสชาติอร่อย ซึ่ง ซีพีเอฟ กำลังวิจัยอาหารจากพืชท้องถิ่น ปรับรสชาติอาหารให้พอดีกับความชอบของผู้สูงอายุในแต่ละภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขและได้รับสารอาหารครบถ้วน

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพที่ดี ด้วยอาหารที่มีปริมาณโซเดียมและไขมันต่ำ ที่ยังคงรสชาติอร่อย ช่วยป้องกันการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อ NCDs (Non-Communicable diseases) ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและของประเทศไทย รวมทั้งอาหารสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างจากคนสุขภาพดี ล่าสุด บริษัทฯ ร่วมมือกับศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลลำปาง ในการพัฒนาอาหารที่ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น นางนลินี กล่าว

นางนลินี กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญ ที่บริษัทฯ ร่วมมือกับสตาร์ทอัพ และองค์กรวิจัยทั่วโลก เพื่อวิจัยและพัฒนาอาหารที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น โปรตีนจากพืช (plant- based meat) ให้มีรสชาติอร่อยเหมือนเนื้อสัตว์มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพและรักษ์โลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซีพีเอฟ ส่งมอบอาหารให้ผู้บริโภคทั่วโลกกว่า 4 พันล้านคน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” เพื่อตอบโจทย์ Health and Wellness ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารโลก ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ