ซีพีเอฟ สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมดูแลลำน้ำมูลยั่งยืน “โครงการนักสืบสายน้ำ” ปีที่ 12

“แม่น้ำมูล” เป็นลำน้ำที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวอีสานตอนล่าง หล่อเลี้ยงทุกชีวิตตลอดลำน้ำให้ได้ใช้ประโยชน์ทั้งบริโภค-อุปโภคมาหลายชั่วอายุคน จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาลำน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของเยาวชนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ดูแลให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ต่อไป

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้า “โครงการนักสืบสายน้ำ” ให้ความรู้และเปิดโอกาสแก่เยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้เรียนรู้เทคนิคการดูแลรักษาลำน้ำ และร่วมกันเฝ้าระวังรักษาลำน้ำมูล ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการช่วยกันเฝ้าระวังลำน้ำมูลให้คงความสะอาด ล่าสุดจัดโครงการครั้งที่ 12 ด้วยการเชิญชวนน้องๆ นักเรียน 140 คน จากโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ร่วมดูแลรักษาลำน้ำมูล โดยมีพี่ๆจิตอาสาชาวซีพีเอฟ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติจริงภาคสนาม ผ่านกิจกรรมส่องหาสัตว์น้ำ กรองน้ำสะอาดง่ายๆด้วยวัสดุธรรมชาติ และตรวจลักษณะทางกายภาพของน้ำ โดยหวังให้เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการจะถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆ เป็นแนวร่วมในการป้องกันรักษาลำน้ำ ก่อเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตนเอง

“นักสืบสายน้ำ” เป็นโครงการที่ซีพีเอฟดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ ร่วมกันรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จ “โครงการรักษ์ลำน้ำมูล ปีที่ 15” ที่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ ในด้าน “ดินน้ำป่าคงอยู่” ที่มุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติรอบสถานประกอบการ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและคนไทยได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ตลอดไป