ซีพีเอฟ สนับสนุน รพ.สต.-อสม. เฝ้าระวังโควิด 19 ในระดับชุมชน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระดับชุมชน มอบอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ต้องทำหน้าที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

นายสำเริง นพชำนาญ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านคอกม้า ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร กล่าวว่า รพ.สต.บ้านคอกม้าประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ตรวจคัดกรองสุขภาพ แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จ.ชุมพร ของซีพีเอฟ มอบแอลกอฮอล์ 95% เครื่องกดเจลชนิดเท้าเหยียบเพื่อลดการสัมผัสทางมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% แบบพกพา และ Face Shield ซึ่งทางรพ.สต.บ้านคอกม้า ได้นำแอลกอฮอล์ 95% มาผลิตเป็นสเปรย์ล้างมือและฉีดพ่นฆ่าเชื้อแจกจ่ายผ่านทาง อสม. เพื่อนำไปให้ประชาชนในพื้นที่รวม 527 ครัวเรือน รวมจำนวนประชากร 1,831 คน

นอกจากนี้ ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จ.ชุมพร ยังได้นำแอลกอฮอล์ 95% รวม 340 ลิตร เครื่องกดเจลชนิดเท้าเหยียบ 18 เครื่อง สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% แบบพกพา 288 หลอด และ Face Shield 210 ชิ้น มอบให้ผู้แทนที่ว่าการอำเภอปะทิว เทศบาลตำบลบางสน เทศบาลตำบลปะทิว สถานีตำรวจภูธรอำเภอปะทิว รพ.ปะทิว รพ.สต.ตำบลชุมโค รพ.สต.ตำบลทะเลทรัพย์ รพ.สต.ตำบลสะพี โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน และประมงจังหวัดด้วย

นางกมลพรรณ พรศรีรัตนรักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลคลองใหญ่ จ.ตราด บอกว่า รพ.สต.ตำบลคลองใหญ่ ได้ร่วมกับ อบต.คลองใหญ่ และโรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด ซีพีเอฟ จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ให้กับอสม. ชาวบ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง รวมทั้ง สอนให้ผู้สูงวัยในชุมชนทำหน้ากากผ้าไว้ใช้เอง ทำเจลแอลกอฮอล์ 70 % ผู้สูงอายุบางรายสามารถผลิตหน้ากากขายมีรายได้ โดยทางซีพีเอฟช่วยหาตลาดให้

โรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด ซีพีเอฟ ยังได้มอบเครื่องกดเจลชนิดเท้าให้ รพ.สต.บ้านธรรมชาติล่าง รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว รพ.สต.บางกระดาน รพ.สต. บางปิด รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ และโรงพยาบาลแหลมงอบ รวมทั้งมอบหน้ากากผ้าให้กับ อสม. ชุมชนรอบฟาร์มในตำบลคลองใหญ่ และตำบลบางปิด รวม 600 ชิ้น

ด้าน นางกัลยา วราสินธุ์ ประธานอสม. ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี กล่าวว่า อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ จึงขอการสนับสนุนไปยังโรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี ของซีพีเอฟ ทางบริษัทได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้อสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 เครื่อง รวมทั้ง แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า ทำให้การทำงานของอสม. สะดวกขึ้น

นอกจากนี้ ฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟทั่วประเทศ มีส่วนร่วมดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสนับสนุนการทำงานของ รพ.สต. และอสม. โดยช่วยสนับสนุนอด้านอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ตามแต่ละพื้นที่