ซีพีเอฟ ปลดล็อกศักยภาพบุคลากรสร้างผู้นำแห่งอนาคต

จัดเสวนาพิเศษ The Creator : Be a Leader Who Creates Future Leaders

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ The Creator : Be a Leader Who Creates Future Leaders เพื่อสนับสนุนให้ผู้นำได้ปลดล็อกศักยภาพของตน สู่การเป็นนักสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จในงานตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้เข้าร่วมเสวนาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงของผู้นำจากองค์กรขนาดใหญ่ และผู้นำจากบริษัทสตาร์ทอัพที่เติบโตเป็นองค์กรชั้นนำ สามารถบริหารคนรุ่นใหม่ด้วยมุมมองการเป็นผู้นำแบบชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ เพื่อก้าวสู่การสร้างคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นผู้นำแห่งอนาคต

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ต้องการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ โดยเน้นการทำงานแบบรวดเร็วควบคู่กับคุณภาพ เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารในโครงการต่างๆเป็นประจำทุกเดือน แต่ครั้งนี้เป็นการเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทั้งในด้านองค์กรและสตาร์ทอัพมาให้ถ่ายทอดเรื่องการทำงานจนประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเปิดให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ถ่ายทอดประสบการณ์และพูดคุยถึงปัญหาที่พบในการทำงาน

“ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดให้มีวิทยากรภายนอกมาร่วมเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมาก และในครั้งถัดไปทีมงานจะรวบรวมและจัดหัวข้อเสวนาโดยใช้ผลการสำรวจความคิดเห็นว่าผู้นำแต่ละท่านต้องการเพิ่มเติมทักษะด้านใดแก่ผู้นำรุ่นใหม่ที่ต้องการจะสร้าง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร ซึ่งในที่สุดจะทำให้เกิดการต่อยอดและนำไปพัฒนาการทำงาน เป็นประโยชน์สูงสุดให้องค์กรต่อไป ” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

สำหรับวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ นายอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท SCG Cement-Building Materials จำกัด (SCG-CBM) ที่ร่วมเสวนาในหัวข้อ การบริหาร Talent ที่เป็นคนรุ่นใหม่ และการสร้าง Talent ใน way ใหม่ ขณะที่ นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Ookbee ร่วมแบ่งปันในหัวข้อ คนรุ่นใหม่นำองค์กรและนำคนรุ่นใหม่ ให้สามารถ drive performance, fail fast learn fast โดยผู้เข้าร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนมุมมองการเป็นผู้นำ เรียนรู้เส้นทางการเดินทางสู่การเป็นสุดยอดผู้นำ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรอยู่รอดในยุค Digital Disruption และรู้วิธีปลดล็อคศักยภาพทีมงานก้าวสู่การสร้าง Agile & Innovation Culture

นายพงษ์ศักดิ์ ไตรภูธร หนึ่งในนักสร้างผู้นำที่เข้าร่วมงาน กล่าวว่า การเสวนาในครั้งนี้มีประโยชน์มากทำให้ได้รู้แนวความคิดของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ขณะที่ตนมีน้องในทีมที่ต้องดูแล จึงต้องคอยให้คำแนะนำ ให้โอกาสได้ลองผิด ลองถูกและร่วมรับผิดชอบในผลลัพธ์ หากเกิดความผิดพลาดก็ต้องเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไข ส่วนเรื่องของการชี้แนะหรือชี้นำขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆ เพราะในบางครั้งจำเป็นต้องชี้นำหากน้องมีประสบการณ์ในงานน้อย ส่วนถ้าเป็นเรื่องใหม่ก็ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกัน

ขณะที่นางสาววิภาวินี ชัยสุทธิโรจน์ อีกหนึ่งนักสร้างผู้นำ กล่าวว่า ได้เรียนรู้แนวทางการเป็นผู้นำที่ดี และการบริหารทีมที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้ ที่สำคัญคือการให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพซึ่งจะทำให้เกิดการเป็นผู้นำ ตนเองรู้สึกประทับใจที่ได้มาเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ได้ความรู้ใหม่ๆ เปิดประสบการณ์ที่แตกต่างที่จะสามารถนำไปต่อยอดในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การสร้างนักสร้างผู้นำ เป็นหนึ่งในกลยุทธด้านการพัฒนาบุคลากรของซีพีเอฟ ด้วยตระหนักดีว่า “คน” คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน