ซีพีเอฟ ถ่ายทอดโมเดล BCG หนุนสร้างงานและรายได้ให้ “ชุมชนกับดักขยะทะเล” จ.สมุทรสาคร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือ Precious plastic Bangkok สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชุมชนกับดักขยะทะเล ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร นำโมเดลเศรษฐกิจ BCG ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่ระดับชุมชน หนุนกิจกรรม Recycle & Upcycling แปรรูปฝาขวดน้ำพลาสติก สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน รณรงค์และสร้างความตระหนัก เก็บ คัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาขยะในทะเล ร่วมดูแลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งได้นำโมเดลเศรษกิจ BCG ที่บริษัทฯยึดเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยล่าสุด ซีพีเอฟ ร่วมมือกับ Precious plastic Bangkok สนับสนุนกิจกรรม Recycle & Upcycling แปรรูปฝาขวดน้ำพลาสติก สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชน เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อลดปัญหาขยะในทะเล ภายใต้ ” โครงการกับดักขยะทะเล” (Trap the sea Trash) โดยการรวมตัวของชุมชนต.บางหญ้าแพรก หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 เก็บ ดักขยะ ในคลองสาธารณะ ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำบริเวณปากอ่าวและทะเลอ่าวไทยตอนบน

“กิจกรรม Recycle & Upcycling สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมแก้ปัญหาขยะ และสร้างความตระหนักในการดูแลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากกิจกรรมใกล้ตัว คือ เก็บ คัดแยกขยะ และจัดการขยะ เป็นการนำแนวทาง BCG มาใช้กับชุมชน โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฝาขวดน้ำพลาสติก พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ สำหรับเสียบปากกา กระถางต้นไม้ เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ของกลุ่มสมาชิกฯ”นางกอบบุญ กล่าว

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้เปิดจุดรับบริจาคฝาขวดน้ำพลาสติก 15 จุด ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโดยจุดรับบริจาคในกรุงเทพฯ ได้แก่ สำนักงานใหญ่ ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม สำนักงานซีพีเอฟตรอกจันทน์ กระทรวงแรงงาน และค ณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล (ผ่านการทำกิจกรรมโดยนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า บ้านราชดำริ ปปร.26) จุดรับบริจาคในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัยของซีพีเอฟ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร สถานีเรือไม้จำลองบางหญ้าแพรก ร้านอาหารครัวเจ้าพระยา และจุดอื่น ๆ ที่โรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟราชบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565- มีนาคม 2566 ซีพีเอฟ ได้ส่งมอบฝาขวดน้ำพลาสติกให้ชุมชนฯไปแล้วรวม 155 กิโลกรัม หรือประมาณ 77,500 ฝา ซึ่งส่วนหนึ่งได้นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ Upcycled แล้ว ประมาณ 1,000 ชิ้น ผู้สนใจลิตภัณฑ์แปรรูปจากขวดน้ำพลาสติกของชุมชนกับดักขยะทะเล ติดต่อได้ที่ ป้าตุ้ม มือถือ 083-697-2978

โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ เพื่อมุ่งสร้างความั่นคงทางอาหาร ด้วยวิสัยทัศน์เป็น “ครัวของโลก” ซึ่งซีพีเอฟตระหนักถึงการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าต้นน้ำและป่าชายเลน กิจกรรม Recycle & Upcycling เป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ” ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน” ที่มีเป้าหมายอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ ในพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร รวม 870 ไร่ โดยระยะที่หนึ่ง (ปี 2557-2561)ดำเนินการไปแล้ว 604 ไร่ และระยะที่สอง (ปี 2562-2566) มีเป้าหมายดำเนินการเพิ่มเติมอีก 266 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ นอกจากความหลากหลายทางชีวภาพที่กลับมาพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้แล้ว ซีพีเอฟยังได้สนุบสนุนการรวมตัวของชาวชุมชนต.บางหญ้าแพรก พัฒนาพื้นที่ต.บางหญ้าแพรก สู่การเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานนาเกลือ ฐานสถานีส่งเสริมอาชีพชุมชน ฐานขนมไทย และ ฐานเรือจำลอง ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน