ซีพีเอฟ ติวเข้มคู่ค้า SMEs เพิ่มความสามารถการแข่งขัน ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผนึกพลังนำศักยภาพองค์กรช่วยพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้เครื่องมือยุคใหม่พัฒนาองค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน นำไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน

นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ ในฐานะประธานโครงการ เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศเพื่อแนะนำโครงการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 พร้อมทั้งเยี่ยมชมเทคโนโลยี ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ (RD Center) ที่วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของซีพีเอฟในสาขาต่างๆ อาทิ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในมิติด้านการเงิน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ

“โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คู่ค้า SMEs ในห่วงโซ่อุปทานของซีพีเอฟมีการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้สามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น ตอบรับเทรนด์โลก รองรับการเติบโตของซีพีเอฟในอนาคต และเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน สู่ Net-Zero ในปี 2050″ นายพีรพงศ์กล่าว

ภายใต้โครงการฯ ซีพีเอฟจะจัดกิจกรรมเยี่ยมสถานประกอบการของ SMEs เพื่อช่วยประเมินโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนดำเนินการด้วยกัน จากนั้น คู่ค้าจะเข้าอบรมเสริมสร้างความรู้การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้วยหลักสูตรระดับโลก Lean Six Sigma ซึ่งเป็นหลักการที่องค์กรชั้นนำระดับโลกประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และเข้าใจการพัฒนาองค์กรใน 4 มิติ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน การบริหารจัดการพลังงาน การปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงาน และการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการดำเนินโครงการพิเศษในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยตั้งเป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs สามารถเห็นผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการพิเศษ ภายในเดือนตุลาคมปีนี้

นายกฤษฎา ประสิทธิแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค พี เอส ฟาร์ม จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์กับ SMEs มาก เพราะโลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงมาก บริษัทของเราให้ความสนใจที่จะทำโครงการประหยัดพลังงาน

นายไพศาล สมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิ่งไพศาล การเกษตร จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ดียิ่งขึ้น ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจในอนาคต พัฒนาทั้งปัจจุบันและพัฒนาในอนาคต ขอบคุณทางซีพีเอฟที่จัดโครงการดีๆ ขึ้นมา

นายธีรยุทธ์ โชติปทุมวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปทุมเฟล็กซ์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด โครงการนี้เป็นประโยชน์มากกับทาง SME ของเรา ช่วยให้มีความรู้มากขึ้น ทุกคนตระหนักดีถึงปัญหาโลกร้อน โครงการนี้จะช่วยให้ SMEs มีความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการ การลดต้นทุนที่ถูกต้อง

โครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” เป็นหนึ่งกิจกรรมโครงการ “Partner to Grow เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ที่ซีพีเอฟริเริ่มขึ้นในปีนี้ ผนึกความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของหน่วยงานในองค์กร ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ และร่วมพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี (Environment, Society and Governance : ESG) นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังดำเนินโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการ Partnership Enhancement Program เพื่อช่วยคู่ค้ามีแต้มต่อในการทำธุรกิจกับซีพีเอฟ ตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ๆ มากขึ้น หนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง