ซีพีเอฟ ดันพนง.คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เดินหน้าสู่ต้นแบบองค์กรแห่งนวัตกรรม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นก้าวสู่องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมพนักงานมีส่วนร่วมยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เปิดเวที Feed Innovation Week 2023 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ผลักดันการสร้างนวัตกรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ชูอุตสาหกรรมอาหารหนุนเศรษฐกิจเติบโต

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ตามแนวทางและวิสัยทัศน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนวกกับค่านิยมองค์กร CPF WAY สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดงาน Feed Innovation Week อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอผลงานที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อต่อยอดและยกระดับผลงานให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่สูงขึ้น สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งความท้าทายใหม่ๆ

“ตลอด 15 ปีที่ซีพีเอฟจัดงาน Feed Innovation Week โดยสายธุรกิจอาหารสัตว์บก ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นนวัตกรและผู้ช่วยนวัตกรรวม 1,147 คน และทุกๆปี มีจำนวนผลงานส่งเข้ามาประกวดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนผลสำเร็จในการสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งนวัตกรรม จุดประกายให้คนในองค์กรคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ถือเป็นปีที่สองที่ได้รับเกียรติจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเข้าร่วมงาน เป็นโอกาสของการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างซีพีเอฟและหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม” นายเรวัติ กล่าว

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน หนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมอาหาร ที่ภาครัฐสนับสนุนให้มีการพัฒนาทั้งนวัตกรรมอาหารและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่ความยั่งยืน ซึ่งนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัย “ความรู้” เป็นองค์ประกอบ โดยมีการบริหารจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม ทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์กร สำหรับซีพีเอฟ ถือเป็นต้นแบบของการสร้าง “องค์กรแห่งนวัตกรรม” ที่มีพัฒนาการในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับภาคเกษตรอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงาน Feed Innovation ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาถึง 15 ปี ที่เปิดกว้างให้บุคลากรคิดสร้างสรรค์ผลงาน และผลักดันสู่นวัตกรและผู้ช่วยนวัตกรมากกว่าหนึ่งพันคน

สำหรับผลงานที่รับรางวัลในปีนี้ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ผลงาน Ai Prediction End Products Price Forecast การใช้ AI ในการพยากรณ์ demand supply ของผู้ที่ต้องการซื้ออาหารสัตว์ โดย สำนักกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน PDI Auto การประดิษฐ์เครื่องจักรที่จะช่วยลดการทำงานของบุคลากรในการจัดเก็บตัวอย่างและตรวจสอบความเข็งของอาหารก่อนบรรจุ โดย โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกธารเกษม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Application Ai พยากรณ์ราคาข้าวโพด โดยสำนักวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งาน Feed Innovation Week 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งที่15 ภายใต้แนวคิด “Adapt to Change with Digitalization and Innovation : ทำสิ่งเดิมด้วยวิธีการใหม่ ทำสิ่งใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ด้วยดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ” โดยปีนี้ มีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรวม 9 ผลงาน จากจำนวนผลงานที่นวัตกรส่งเข้าประกวด 83 ผลงาน ทั้งประเภท Technology, Economic, Social and Environment สอดคล้องกับ 3i ได้แก่ การรักษาสภาพ (Internal Correction) การปรับปรุงงาน (Improvement) และนวัตกรรม (Innovation) และในงานนี้ มีการจัดแสดงผลงานที่โดดเด่น 50 ผลงาน และยังเป็นเวทีคัดเลือกผลงานที่จะนำไปประกวดในงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน” ซึ่งเป็นการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่นของเครือซีพี ทั้งกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศด้วย