ซีพีเอฟ ชูเทคโนโลยีผลิตไข่สด สะอาด ปลอดภัย

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธุรกิจไก่ไข่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยถึงมาตรฐานการผลิตไข่ไก่ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยของซีพีเอฟว่า ไข่ไก่สดซีพี มาจากไก่ไข่สายพันธุ์คุณภาพเยี่ยมที่มีสุขภาพแข็งแรงตามธรรมชาติ มีภูมิต้านทาน และให้ผลผลิตสูง ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงในฟาร์มระบบปิด ตามแนวทาง Biosecurity Hi-Tech Farming ที่มีการควบคุมน้ำ อาหาร และอากาศ เพื่อให้ไก่ทุกตัวปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อผ่านอาหารและอากาศภายนอก มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมระบบปรับอากาศ ระบบเก็บและลำเลียงไข่ไก่ออกจากโรงเรือนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเชื้อโรคปนเปื้อน ปลอดฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะ

สมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ

ไข่ไก่สดซีพี ใส่ใจในรายละเอียดคุณภาพของความสดใหม่ที่สามารถตรวจวัดได้ รวมถึงขั้นตอนของการผลิต ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยไข่ทุกฟองที่เข้าสู่โรงงานคัดไข่เป็นไข่ไก่สดคุณภาพจากฟาร์มที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานของซีพีเอฟ มีการควคุมอุณหภูมิตั้งแต่รับไข่เข้า ตลอดจนส่งออกจากโรงคัด และมีมาตรฐานตรวจสอบความสดโดยใช้เครื่อง Fresh egg freshness test ที่สามารถบอกค่าความสดใหม่ของไข่ โดยเริ่มจากการชั่งน้ำหนักการวัดความหนาของเปลือก รวมถึงวัดคุณภาพของไข่แดงไข่ขาวซึ่งค่าความสดจะถูกบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ และเมื่อผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ก็จะนำเข้าสู่ขั้นตอนการโหลดไข่ไก่ด้วยเครื่อง Auto Loader เพื่อนำไข่ไก่ทุกฟองเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดด้วยน้ำอุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียสเพื่อรักษาคุณภาพของไข่ไก่ และไม่ใช้น้ำวน มีการตรวจสอบรอยบุบ คราบสกปรก ตรวจสอบรอยร้าวโดยใช้ระบบเสียง ตลอดจนฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ระหว่างลำเลียงจะมีการใช้เลเซอร์สแกนสิ่งปกติที่เกิดขึ้นภายในไข่ เช่น จุดเลือด จุดเนื้อ หรือความผิดปกติอื่นๆ เช่น ไข่แดงแตก ไข่ที่เสื่อมสภาพ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีรายแรกของเมืองไทย

นอกจากนี้ บนเปลือกไข่ไก่ทุกฟองจะมีการระบุวันผลิตและวันหมดอายุ และแหล่งที่มาของไข่อย่างชัดเจนด้วยเครื่อง Inkjet รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต หลังจากนั้น ไข่ไก่สดจะถูกนำไปบรรจุด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ไม่สัมผัสมือคน พร้อมส่งมอบความสดใหม่ ปลอดภัย และครบคุณค่าทางโภชนาการให้กับคนไทยครบถ้วนทุกมื้อ

“ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตไข่ไก่ ทำให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของไข่ได้ทันที เมื่อผนวกวิธีการเก็บรักษาภายใต้การควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม เช่น การเก็บรักษาในตู้เย็นก็จะช่วยยืดอายุไข่ได้อีกทางหนึ่ง มาตรฐานการผลิตเหล่านี้ ทำให้ ไข่ไก่สดซีพี ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากผู้บริโภคตลอดมา”