ชป. เตรียมแผนกำจัดผักตบชวาปี 64 ตั้งเป้า 2.7 ล้านตัน ทั่วประเทศ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า วันนี้ (25 ม.ค. 64) มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ปี 2564 โดยมีพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วม เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวา พร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องเป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน รวมไปถึงการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โดยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทาน มีแผนในการกำจัดวัชพืชกว่า 2,792,688 ตัน พื้นที่ดำเนินการประมาณ 20,387 ไร่ กำจัดวัชพืช 330 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 22 ลุ่มน้ำ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของปี 2563 ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้กำจัดผักตบชวากว่า 2,749,774 ตัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน บริเวณเหนือประตูระบายน้ำ (ปตร.) โพธิ์พระยา ถึง ปตร.พลเทพ ระยะทางยาว 120 กิโลเมตร, แม่น้ำน้อย บริเวณเหนือ ปตร.ผักไห่ ถึง ปตร.บรมธาตุ ระยะทางยาว 120 กิโลเมตร, แม่น้ำป่าสัก บริเวณเหนือเขื่อนพระรามหก ถึง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระยะทางยาว 108 กิโลเมตร, และแม่น้ำบางปะกง ระยะทางยาว 262 กิโลเมตร