ชป.เดินหน้าโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ ฝายห้วยแม่วินตอนบน จ.เชียงใหม่

ผูู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้​ (28 ม.ค.) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ และคณะลงพื้นที่ไปติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่

องคมนตรี และคณะได้ลงพื้นที่ไปยังโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบเสื้อกันหนาวให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่โครงการฯ

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ ฝายห้วยแม่วินตอนบน (เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซี่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและการส่งน้ำไปสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพื่อให้ราษฎรบ้านขุนวิน มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย

สำหรับบ้านขุนวินเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมขนาดเล็ก มีชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงมาตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันไม่มาก ทางการปกครองถือว่า บ้านขุนวินเป็นบ้านบริวารของบ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 5 กิโลเมตร มีวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี คือ วัดหลวงขุนวิน เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในหมู่บ้านขุนวิน และชุมชนใกล้เคียง แม้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีการพัฒนาแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม แต่ในช่วงฤดูแล้งบางปีปริมาณน้ำในลำห้วยธรรมชาติจะมีน้อย การเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำที่ดีขึ้น จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี