ชป.เดินหน้าแผนพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยมีกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์  ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ประกอบด้วย 1)คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2)คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูหนองหาร จังหวัดสกลนคร 3)คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก 4)คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และ 5)คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา รวมทั้งพิจารณากรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลองปี 2564 ด้วย

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในส่วนของกรมชลประทาน มีแผนดำเนินงานพัฒนา อนุรักษ์  ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายโครงการ อาทิ แผนพัฒนา อนุรักษ์  ฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ ได้แก่ 1) แก้มลิงบ้านตะกุดภิบาล 2) แก้มลิงห้วยถั่วเหนือ , แผนพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ 1) การขุดลอกและปรังปรุงคลองสมอแข 2) การขุดลอกและปรับปรุงคลองวงพาด และ3) การปรับปรุงและขุดลอกคลองระบายน้ำ เป็นต้น ส่วนแผนพัฒนา อนุรักษ์  ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ในพื้นที่อื่นๆ นั้น กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯเห็นชอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ให้กำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาน้ำแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด  พร้อมกำหนดแผนหลัก(Master Plan) ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงานการดำเนินโครงการครอบคลุมในทุกด้าน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์  ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง จะนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ต่อกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กนช.)พิจารณาในครั้งต่อไป เพื่อร่วมกันหาแนวทางและบูรณาการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้