ชป. เดินหน้าเพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำชลประทานและธรรมชาติ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มการเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินหน้าปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนเพิ่มการเก็บกักน้ำให้แหล่งน้ำชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งมีแผนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 907 รายการ ประกอบด้วย แผนงานชุดลอกอ่างเก็บน้ำ/ฝาย/ประตูระบายน้ำ รวม 258 รายการ แผนงานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 71 รายการ โครงการแก้มลิง 578 รายการ  รวมปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 896.45 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)  ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 170 รายการ พร้อมกันนี้ ยังได้พิจารณาแผนงานโครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำเดิมเพิ่มเติมอีก 177 โครงการ ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำ 147 รายการ ฝายพับได้ 3 รายการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 20 รายการ และปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น 7 รายการ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 45 รายการ

สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ นั้น ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งทำการสำรวจ ออกแบบ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณน้ำ สภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์หลังโครงการแล้วเสร็จ ส่วนในพื้นที่แก้มลิงที่มีความจุไม่เกิน 2 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่บริเวณคูคลองต่างๆ ให้พิจารณาขยายพื้นที่ให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น พร้อมวางแผนระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึงทุกพื้นที่   ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำก่อนการดำเนินการใดๆ จะต้องทำการสำรวจผลกระทบและตรวจสอบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก่อนการดำเนินงานให้ครบทุกมิติ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเดิม ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยหวังที่จะมุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำได้อย่างยั่งยืน