“คอนแทรคฟาร์มมิ่ง CPF” โมเดลส่งเสริมเกษตรกรในห่วงโซ่คุณค่า เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นฐานรากของ “ความมั่นคงทางอาหาร” … คอนแทรคฟาร์มมิ่งเป็นระบบการผลิตสินค้าเกษตร ที่สนับสนุนให้เกษตรกร มีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต และมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคง แบบไร้ความเสี่ยงด้านราคาและการตลาด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ได้นำระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ผ่าน “โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย” ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำฟาร์มปศุสัตว์ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ภายใต้มาตรฐานฟาร์มสีเขียว เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาชีพ ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรในห่วงโซ่คุณค่าเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้รับความเสี่ยงด้านการตลาด ด้วยการรับซื้อผลผลิตทั้งหมดของเกษตรกร โดยตกลงราคากันไว้ล่วงหน้า เกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงกับราคาผลผลิตที่ผันผวน CPF ได้ปรับปรุงระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ตามแนวทางสากลของ UNIDROIT หน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากล อันดับ 1 ของโลก ให้เป็นสัญญาที่มี “ความทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้” และเป็นบริษัทแรกที่ทำประกันภัยให้เกษตรกรกลุ่มประกันรายได้ เพื่อลดความเสี่ยงของโรงเรือนและอุปกรณ์ หากเกิดภัยพิบัติ

CPF ริเริ่มโครงการคอนแทรคฟาร์มมิ่ง เพื่อส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์รายย่อย ทั้งการเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ โดยบริษัทเป็นผู้ให้ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ ผลักดันเกษตรกรสู่ระบบ Smart Farm เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่นขับเคลื่อนระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของ CPF ช่วยส่งต่อมรดกอาชีพ จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่า ระบบนี้ เป็นโมเดลที่ช่วยสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่เกษตรกรรายย่อยของประเทศไทย ให้เป็นห่วงโซ่การผลิตอาหารปลอดภัย และสร้างอาหารมั่นคงเพื่อผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน