ครม.ไฟเขียว ค่าไฟฟรีเพิ่มเป็น 90 หน่วย/เดือน จากเดิม 50 หน่วย/เดือน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยเห็นชอบให้กำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ เพิ่มเป็น 90 หน่วยต่อเดือนจากเดิม 50 หน่วยต่อเดือน และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการ โดยให้ใช้เงินเรียกคืนรายได้เพื่อให้การไฟฟ้า มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดำเนินการ 

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการจ่ายค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่มีเบี้ยปรับ

เนื่องจาก เห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบัน มีประชาชนจำนวนมากกลับภูมิลำเนา และการทำงานภายในที่พักอาศัย ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดิมเคยได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว เป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้

มาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นวงเงิน ประมาณ 9,375 ล้านบาท โดยมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี 3 เดือน ตั้งแต่เเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 มีประชาชนได้รับประโยชน์ 6.435 ล้านราย ส่วนการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 มีประชาชนได้ประโยชน์ 4.265 ล้านราย