ครม. เคาะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมาตรการโควิดใน 10 จังหวัดควบคุมสูงสุด

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ก.ค. 64 มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ 27 โดยมาตรการเร่งด่วน กรอบวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท จะช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ใน 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

และได้เพิ่มกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ จากเดิม 4 สาขาอาชีพ เป็น 9 สาขาอาชีพ โดยสาขาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 สาขา ได้แก่ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, สาขาการขายส่งและการขายปลีก, สาขาการซ่อมยานยนต์, สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

สำหรับแนวทาช่วยเหลือ คือ ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 สัญชาติไทย จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 2,500 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ส่วนนายจ้างจะได้รับการช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน

และ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33, 39 และ 40 สัญชาติไทย ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ให้เตรียมหลักฐานไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาท

นอกจากนี้ ยังให้มีการลดค่าน้ำค่าไฟ ดังนี้ 1. ลดค่าไฟ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.) 2. ลดค่าน้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.)