ครม.อนุมัติ ปรับเพิ่มวงเงินซื้อขาย-กู้ โครงการบ้านล้านหลัง

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข “โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)” สำหรับลูกค้ารายย่อยของ ธอส. โดยปรับเพิ่มราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท/หน่วย และวงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 1 ล้านบาท

การปรับหลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเอง มีทางเลือก ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ชุมชน และระดับราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโครงการที่อยู่อาศัยได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่กำหนดให้กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ กรณีที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมตั้งอยู่ใน กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ต้องจำหน่ายราคาต่อหน่วยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) และกรณีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นต้องจำหน่ายราคาหน่วยละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยที่อยู่อาศัยดังกล่าวจะต้องจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น