ขอความร่วมมือ สถานประกอบการทำความสะอาดจุดสัมผัสในห้องส้วมทุก 2 ชม.

แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการสุ่มสำรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนจากมาตรการป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการหลัก แต่ยังพบข้อจำกัดในการทำความสะอาดห้องส้วม ดังนั้น ทุกสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนจึงต้องมีการควบคุมและทำความสะอาดส้วมมากขึ้น โดยเฉพาะการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมบ่อย ๆ ทุก 2 ชั่วโมง เช่น พื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิดประตู  ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำ และอ่างล้างมือ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยา   ทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เมื่อเสร็จงานให้ซักผ้าที่ใช้แล้วและไม้ถูพื้นให้สะอาด และนำไปผึ่งแดดให้แห้ง

ทั้งนี้ ขณะปฏิบัติงานผู้ทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยางและผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที นอกจากนี้ในส่วนของผู้ใช้ส้วมสาธารณะหรือส้วมในสถานที่ทำงานต้องดูแลสุขอนามัยตนเองโดยล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังเข้าห้องส้วม และปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ รวมทั้งลดการสัมผัสเชื้อโรคให้มากที่สุด เช่น ให้ฉีดน้ำจากสายฉีดชำระก่อนใช้ และหลังใช้เสร็จแล้วควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วย  เพื่อสุขอนามัยส่วนรวม