ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบล. เอเชีย เวลท์

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ด้วยเหตุที่ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมายที่กำหนด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงว่า บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (บริษัท) ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จากกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ได้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา และบริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรง NC ได้ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 9(3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เป็นผลให้บริษัทไม่สามารถดำรงคุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ได้ตามข้อ 13(3) ของประกาศฉบับเดียวกัน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำรงคุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. มีบทบาทในการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องดำรงคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งมีความพร้อมในการรองรับการประกอบธุรกิจเพื่อการให้บริการโดยยึดหลักประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ