ก.ล.ต. ประเดิมออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ E-licensing ใบแรก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประเดิมระบบ Biz Portal ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing) เป็นใบแรกที่ลงนามโดยระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ ตามแผนการพัฒนาบริการดิจิทัล (SEC Digital Services Roadmap) สอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing) ใบแรก ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ ก.ล.ต. โดยการส่งเสริมและสนับสนุนของกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้เปิดใช้ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจในการยื่นคำขอ นำส่งและรับใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเบื้องต้นเปิดสำหรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (ใบอนุญาตแบบ ง) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ใบอนุญาต Private Fund) ไปเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ ทำให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ สามารถลดสำเนาเอกสารทางราชการ มีกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน รวมทั้งระบบมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และมาตรฐานที่หน่วยงานรัฐกำหนดมาโดยตลอด โดย ก.ล.ต. จะมุ่งหน้าพัฒนาการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการเดินทางของประชาชนและภาคธุรกิจต่อไป

สำหรับประชาชนหรือผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th  และแอปพลิเคชัน SEC Check First 

ทั้งนี้ การยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing) สามารถดำเนินการได้ผ่าน Biz Portal ทางเว็บไซต์ https://bizportal.go.th/th/Business/PermitList  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ IT Service Desk โทร. 1207 กด 3 กด 1 หรือทาง e-mail: helpdesk@sec.or.th