ก.ล.ต. – ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมถกหาแนวทางยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจในตลาดทุน ให้เข้มแข็งมากขึ้น

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือแนวทางในการยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจในตลาดทุนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน โดยร่วมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนมุมมองด้านแนวทาง และมาตรการในการป้องกันกรณีสร้างความเสียหายแก่ผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง รวมทั้งมีข้อสรุปในการทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานให้ใกล้ชิดและต่อเนื่องมากขึ้น

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการทำงานระหว่างกันในการกำกับดูแลธุรกิจในตลาดทุนเพื่อให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมถึงร่วมถอดบทเรียนกรณีที่สร้างความเสียหายต่อผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง เพื่อทบทวนแนวทางการกำกับดูแลและมาตรการในการป้องกันในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการของทั้งสองหน่วยงานได้เห็นพ้องต้องกันในระดับนโยบายและมาตรการต่าง ๆ

นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การประชุมร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานถือเป็นโอกาสดีในการทำงานร่วมกันในระดับคณะกรรมการเป็นเชิงนโยบาย รวมทั้งจะมีการประชุมร่วมกันในระดับการจัดการและระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเน้นการทำงานอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วเพื่อให้การกำกับดูแลธุรกิจในตลาดทุนไปในทิศทางเดียวกัน โดย ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุนไปข้างหน้าด้วยกัน รวมทั้งเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้ตลาดทุนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน และมีกลไกที่ช่วยให้มีการคุ้มครองผู้ลงทุนจากการลงทุนในตลาดทุน”  

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯมีการทำงานประสานความร่วมมือต่าง ๆ กับ ก.ล.ต. มาอย่างต่อเนื่อง การประชุมร่วมกันในครั้งนี้ช่วยให้สามารถเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางในการปรับปรุงและพัฒนากลไกการกำกับดูแล เพื่อพัฒนาตลาดทุนร่วมกันในอนาคต โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมให้ความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดต่อไป”