ก.ล.ต. ขอบริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ e-meeting เลี่ยงติดโควิด

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหนังสือเวียนขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งขอให้บริษัทจดทะเบียน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยยังให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

โดย ก.ล.ต. ได้มีหนังสือเวียนถึงบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยขอให้บริษัทจดทะเบียนที่ยังอยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุม AGM พิจารณาปรับรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยยังให้บริการแก่ลูกค้า และสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานสาขาในการให้บริการลูกค้า สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการเปิดและปิดทำการ รวมทั้งการปรับเวลาการเปิดและปิดการให้บริการได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าพร้อมจัดหาช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อและทำธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานต่อ ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19