การบินไทยแจ้งตลท. พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว หลังคลังลดสัดส่วนถือหุ้น

รายงานข่าว เปิดเผยว่า วันที่ 25 พ.ค. 2563 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทการบินไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวน 1,113.931.061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ว่า

ในวันที่ 22 พ.ค. 2563 กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯลงต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยจำหน่ายหุ้นคิดเป็นร้อยละ 3.17 ให้แก่กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดยกระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 47.86

ทั้งนี้ ภายหลังการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯของกระทรวงการคลังดังกล่าว บริษัทฯ จะหลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง