กลุ่มทรู รวมพลังปลูกปันรักษ์ป่าชายเลน เติมสมดุลธรรมชาติ

กลุ่มทรู นำโดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ร่วมกับคณะผู้บริหารประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพนักงาน ร่วมกับชุมชนชาวบางปู  เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นโกงกาง 200 ต้น ปล่อยปู และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน เพื่อคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.ธีระพล เปิดเผยว่า กลุ่มทรูมุ่งมั่นสร้างความผูกพันกับชุมชน จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้แก่ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

ในงาน ยังมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชัน TRUE VROOM สำหรับการประชุมออนไลน์, แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เพื่อลดการสัมผัสเงินสด และการใช้งานแอปพลิเคชัน WE Grow สำหรับบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้

ทั้งนี้ กลุ่มทรูได้พัฒนาแอปพลิเคชัน WE Grow เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ทำให้สามารถบันทึกและแชร์ข้อมูลการปลูกต้นไม้ได้ ถือเป็นคลังข้อมูลต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถคำนวณปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ที่ปลูก ปัจจุบันมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกและแชร์ผ่านแอปพลิเคชัน WE Grow แล้วกว่า 4.3 ล้านต้น