กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ – ส.ผู้ค้าปลีกไทย เดินหน้าโครงการ “1 บริษัทดูแล 1 องค์กรคนพิการ” ลดเหลื่อมล้ำทางอาชีพ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และ นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน โครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน) ตามโมเดล “1 บริษัท ดูแล 1องค์กรคนพิการ” ที่ริเริ่มขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มวัว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการประกอบอาชีพของผู้พิการ ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสาวสราญภัทร เปิดเผยว่า โครงการ C.H.A.N.C.E for Friend เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางอาชีพของคนพิการ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทยมอบองค์ความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับองค์กรคนพิการ ด้วยโมเดล “1 บริษัท ดูแล1องค์กรคนพิการ” เป็นโอกาสให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นำไปสู่การเห็นคุณค่าของตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสังคม

ด้าน นายญนน์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และจะเป็นการบูรณาการครั้งแรกในประเทศไทย ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการ ซึ่งสมาคมฯ ขอชื่นชมนักศึกษา ปนป.12 กลุ่มวัว สถาบันพระปกเกล้าที่กล้าคิด และผลักดันโครงการฯนอกเหนือจากที่รัฐต้องดำเนินการ ทั้งนี้ สมาคมฯจะประสานงานกับสมาชิกทั้ง 92 บริษัท ในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม