กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ จ.บุรีรัมย์

วันนี้ (5 มกราคม 2565) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บ้านโรงเลื่อย หมู่ที่ 6 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย

ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 มีแหล่งน้ำจำนวน 5 สระ ความจุรวมทั้งสิ้น 14,600 ลบ.ม. สำหรับใช้ทำกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยสามารถรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำจังหัน มาเพิ่มเติมได้ในกรณีที่น้ำในสระลดลงสำหรับแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภค ภายในโรงเรียน มีการใช้น้ำบาดาลที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว สามารถใช้งานได้เพียงพอตลอดทั้งปี โดยในส่วนของแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และภาคการเกษตรของชุมชน มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ หนองละหานทราย หนองน้ำบ้านชลประทาน มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดปี

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บ้านโรงเลื่อย หมู่ที่ 6 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ 7L-RMC เขื่อนลำนางรอง ที่ได้มีการปรับปรุงสภาพถนนจากผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphatic Concrete) ที่จะส่งผลให้นักเรียน คุณครูตำรวจตระเวนชายแดน และหมู่บ้านข้างเคียง จำนวน 3 หมู่บ้าน 582 ครอบครัว ประชากร 2,361 คน ให้สามารถเดินทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก

จากนั้นในช่วงบ่าย ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ในโรงเรียน และทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย , กิจกรรมห้องพยาบาล , กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน , กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร , กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม , กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน , กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้บังคับบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ